Kaip suprantame Jums svarbiausi yra du aspektai Jūsų, kaip būsimos mamos ir Jūsų vaikelio sveikata (sunkus kilnojimas, darbo vietos temperatūra) bei Jūsų darbo garantijos (dėl darbdavio veiksmų jaučiate spaudimą išeiti iš darbo nes, pasak darbdavio, dirbate neproduktyviai).

    Pabandysime Jums pateikti su minėtais aspektais susijusią informaciją, kuri tikimės Jums pagelbės bendraujant su darbdaviu bei, blogiausiu atveju, ginant savo teises institucijoje ar teisme.

DĖL DARBO SĄLYGŲ:

     Pagal DK 278 str. 1 d. Nėščias negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai.

    Yra patvirtintas teisės aktas, kuriame detaliai aprašytos rizikingos darbo sąlygos; taip pat veiksniai, kurie skirstomi į cheminius, fizikinius, ergonominius (psichofiziologinius), biologinius. Prie ergonominių veiksnių nurodyta:

    „Psichofiziologiniai (ergonominiai) veiksniai: Darbai, susiję su krovinių nešimu, kėlimu ir fizine įtampa. Judesiai ir padėtys, keliavimas (įstaigoje ir už jos ribų), protinis ir fizinis nuovargis, kiti fiziniai sunkumai, susiję su nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių moterų veikla.“

    Taigi, darbdavys, vadovaudamasis tuo nutarimu, privalo nustatyti galimą poveikį nėščios sveikatai, kad apsaugotų nuo pavojaus.

     Tai numato ir LR Darbo kodekso 278 str. 2-6  d.

-         Darbdavys, vadovaudamasis kenksmingų darbo sąlygų sąrašu bei darbo aplinkos įvertinimo rezultatais, privalo nustatyti galimo poveikio pobūdį ir trukmę nėščios sveikatai. Nustatęs galimą poveikį, darbdavys privalo imtis laikinų priemonių tokiai rizikai pašalinti. Jeigu pavojingų veiksnių neįmanoma pašalinti, darbdavys įgyvendina darbo sąlygų gerinimo priemones, kad nėščia nebepatirtų tokių veiksnių poveikio.

-         Jeigu pakeitus darbo sąlygas tokio poveikio neįmanoma pašalinti, darbdavys privalo perkelti tokią moterį (jos sutikimu) į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (perkeltai į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje mokamas ne mažesnis kaip gautas anksčiau vidutinis darbo užmokestis).

-         Nesant galimybės perkelti į kitą darbą (darbo vietą), neturintį neigiamo poveikio jos ar būsimo kūdikio sveikatai, nėščiai moteriai jos sutikimu suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų ir jų metu mokamas jai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

    Taigi, DK 278 straipsnio 5 dalyje yra nustatyta darbdaviui pareiga nėščiai darbuotojai, esant jos sutikimui, suteikti atostogas iki nėštumo ir gimdymo atostogų ir jų metu mokamas jai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo užmokestį. Šios atostogos turi būti suteiktos tada, kai darbdavys negali užtikrinti tokias darbo sąlygas ir veiksnius, kurie neturėtų neigiamo poveikio moters ar kūdikio sveikatai, bei nėra galimybės nėščią moterį perkelti į kitą darbą (darbo vietą), neturintį neigiamo poveikio jos ar būsimo kūdikio sveikatai.

 DĖL SU DARBO IŠSAUGOJIMU SUSIJUSIOS GARANTIJOS:

-          Negali būti nutraukiama darbo sutarties su nėščia moterimi (DK 132 str. 1 d.).

    DĖL DIDELIO KRŪVIO - GALIMAS SPRENDIMAS PRAŠYTI NUSTATYTI NE VISĄ DARBO LAIKĄ, DARBO DIENAS (DK 146 str.) - Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas pareikalavus nėščiai moteriai

    Jeigu kitaip nenustatyta sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje, susitarus ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dieną (pamainą), arba darant ir viena, ir kita. Ne visas darbo laikas darbo dieną gali būti suskaidomas dalimis (apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui). Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes.