Deja, LR Darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbo ir poilsio laiką, nenumato konkrečios normos, garantuojančios teisę nėščiai moteriai pasirinkti darbo pamainos laiką. Tokia garantija yra įtvirtinta Darbo kodekso 147 straipsnio 5 dalyje „Darbo laiko režimas“ darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra tokia galimybė.

    Darbo kodekso 278 straipsnio 9 dalyje „Motinystės sauga“ numatyta, kad nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris skirti viršvalandiniams darbams be jų sutikimo draudžiama. Nėščios, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei siunčiamos į komandiruotes tik jų sutikimu.

    Darbo kodekso 278 straipsnio „Motinystės sauga“ 1 dalyje numatyta, kad nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai. Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms moterims ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašą (toliau šiame straipsnyje – kenksmingų darbo sąlygų sąrašas) tvirtina Vyriausybė. Straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbdavys, vadovaudamasis kenksmingų darbo sąlygų sąrašu bei darbo aplinkos įvertinimo rezultatais, privalo nustatyti galimo poveikio pobūdį ir trukmę nėščios, neseniai pagimdžiusios moters ar krūtimi maitinančios moters saugai ir sveikatai. Nustatęs galimą poveikį, darbdavys privalo imtis laikinų priemonių tokiai rizikai pašalinti.

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1184 ) patvirtintas nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų  ir  pavojingų veiksnių sąrašas, kurio 1 punktas įpareigoja darbdavį, vadovaujantis šiuo sąrašu, nustatyti galimą poveikį  nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios moters saugai ir sveikatai, kad apsaugotų jas nuo pavojaus, o šio sąrašo III skyriaus, numatančio nėščiosioms pavojingų veiksnių sąrašą, skirsnyje „Psichofiziologiniai (ergonominiai) veiksniai“ numatyta, kad darbai, susiję su krovinių nešimu, kėlimu ir fizine  įtampa, judesiai  ir  padėtys,  keliavimas (įstaigoje ir už jos ribų), protinis ir fizinis nuovargis, kiti fiziniai sunkumai, susiję  su nėščių,  neseniai  pagimdžiusių  ar krūtimi  maitinančių moterų veikla, yra pavojingi veiksniai tokioms moterims. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl darbo sąlygos bei darbo aplinka įvertintina individualiai.

    Atkreiptinas dėmesys, jeigu pavojingų veiksnių neįmanoma pašalinti, darbdavys įgyvendina darbo sąlygų gerinimo priemones, kad nėščia, neseniai pagimdžiusi moteris ar krūtimi maitinanti moteris nebepatirtų tokių veiksnių poveikio. Jeigu pakeitus darbo sąlygas tokio poveikio neįmanoma pašalinti, darbdavys privalo perkelti tokią moterį (jos sutikimu) į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (DK 278 str. 3 d.). Perkeltai į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nėščiai, neseniai pagimdžiusiai moteriai ar krūtimi maitinančiai moteriai mokamas ne mažesnis kaip iki perkėlimo į kitą darbą (darbo vietą) gautas vidutinis darbo užmokestis (DK 278 str. 4 d.).

    Remiantis aukščiau išdėstytu, nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai. Tačiau nustatyti, ar asmuo gali atlikti pavestą darbą nepakenkdamas savo ir būsimo kūdikio sveikatai, gali tik gydytojas, todėl darbdavys tokią darbuotoją turėtų siųsti pas sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją, kuris įvertinęs tokios darbuotojos sveikatos būklę, pateiktų reikalingus dokumentus sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinei komisijai, kuri nustatytų ar darbuotojos dirbamas darbas gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai.

    Nesant galimybės nėščią moterį perkelti į kitą darbą (darbo vietą), neturintį neigiamo poveikio jos ar būsimo kūdikio sveikatai, nėščiai moteriai jos sutikimu suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų ir jų metu mokamas jai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (DK 278 str. 5 d.).