Jeigu yra sudaryta terminuota ar neterminuota darbo sutartis (net ir tebesitęsiant išbandymo laikotarpiui, kuriuo darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai (DK 105 str. 2 d.)), tai tokia darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui (DK 132 str. 1 d.). 

 

Kai darbo sutartis terminuota:

 

LR Darbo kodekso (toliau - DK) 109 str. 1 d. yra nustatyta, kad terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams.

Atkreiptinas dėmesys, kad DK normose yra nustatytos garantijos darbuotojui, dirbančiam pagal terminuotą darbo sutartį, į tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo bei vaikui prižiūrėti), bei apribojimai darbdaviui nutraukti terminuotą darbo sutartį su:

-          nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui (DK 132 str. 1 d.);

-          darbuotoju, kuris yra atostogose vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai (DK 131 str. 1 d. 1 p.).

Pažymėtina, kad darbdaviui minimos nuostatos nėra privalomos, jei darbuotojas neišreiškia valios pasinaudoti DK nuostatose įtvirtintomis garantijos, t. y. nepateikia darbdaviui medicinos pažymos apie nėštumą ir prašymo dėl minimų atostogų suteikimo.

Remdamiesi išdėstytomis DK nuostatomis, paaiškiname, kad darbuotojai, dirbančiai pagal terminuotą darbo sutartį ir pateikusiai darbdaviui medicinos pažymą apie nėštumą bei prašymus dėl nėštumo ir gimdymo atostogų/atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo, darbdavys privalo šias atostogas darbuotojai suteikti, ir minimų atostogų laikotarpiu jai (darbuotojai) bus taikoma DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei 132 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta garantija, todėl darbuotoja nurodytu laikotarpiu negalės būti atleista iš darbo. Pažymėtina, kad minima garantija nepakeičia darbo sutarties, kaip terminuotos, pobūdžio, ir šios darbo sutarties terminas įstatymo pagrindu tiesiog perkeliamas į kitą datą, t. y. į pirmą darbo dieną, kai darbuotoja grįš po vieno mėnesio pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms (jei ji nepasinaudos teise ir įstatymo garantija į vaiko priežiūros atostogas) arba kai darbuotoja grįš iš vaiko priežiūros atostogų.

Kai darbo sutartis neterminuota

Jeigu su darbuotoja yra sudaryta neterminuota darbo sutartis, tai tokia darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui (DK 132 str. 1 d.).

Pažymėtina, kad DK 180 straipsnyje yra nustatyta, kad pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

Remiantis DK 180 straipsniu darytina išvada, kad darbuotojui, grižus iš vaiko priežiūros atostogų, darbdavys privalo suteikti tą patį darbą (t. y. tą pačią darbo vietą (pareigas), sulygtą darbo sutartyje, kurioje (kurias) jis (darbuotojas) dirbo (ėjo) iki nurodytų atostogų). Jei darbdavys minėtam darbuotojui dėl objektyvių priežasčių negali suteikti to paties darbo, jis turi darbuotojui DK 120 straipsnio nustatyta tvarka pasiūlyti pakeisti darbo sutarties sąlygas. Tuo atveju, jei darbuotojas sutinka pakeisti darbo sutarties sąlygas, tai minimas sutikimas įforminamas darbdavio ir darbuotojo darbo sutarties egzemplioriuose. Jei darbuotojas nesutinka su siūlomu pakeitimu, darbdavys, remiantis DK 120 straipsnio 1 dalimi, turi teisę su juo nutraukti darbo sutartį DK 129 straipsnio pagrindu, bei įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą prieš 4 mėnesius, ir išmokėti jam išeitinę išmoką (DK 129, 130, 140).