R.Jankevičiūtės nuotr.

    Ar jums nėra susidaręs įspūdis, kad kur jūs begyventumėte, kiek kartų besikeltumėte į kitą butą, jus persekioja kaimynai su plaktukais, grąžtais ir kitais triukšmą keliančiais prietaisais? Tas nuolatinis triukšmas, ypač tyliai sėdint namuose, atrodo, gali išvesti iš proto. Žinoma, suvokiame, kad remontą darysime kažkada ir mes, todėl niekur nesikreipiame ir tyliai kenčiame, o gal neverta tylėti?

    Į Seimo narę Agnę Zuokienę ne vieną kartą kreipėsi miesto gyventojai dėl problemų, susijusių su butų remontais daugiabučiuose namuose. Gyventojai skundžiasi, jog vykstant remontams (ypač kapitalinio pobūdžio) jie priversti kęsti nepakeliamą triukšmą, į jų butus pro langus ir ventiliacijos angas patenka statybinės dulkės, remontai trunka ilgai, jų trukmė bei eiga yra neprognozuojama ir gyventojams sunku prisiderinti.

    Pensininkai, neįgalieji, vaikai ar vaikus namuose auginančios motinos daug laiko praleidžia namuose. Tokiems gyventojams ypač sunku ištverti nuolatinį triukšmą ir taršą. Suprantama, jog tai labai neigiamai veikia sveikatą.

 Institucijoms sudėtinga imtis priemonių

    Kreipiantis dėl problemų sprendimo, susiduriama su problema, nes būsto remonto darbai yra laikini, epizodinio pobūdžio ir jų negalima priskirti stacionariems triukšmo bei taršos šaltiniams. Todėl kompetentingoms institucijoms yra sudėtinga nustatyti triukšmo ir taršos dydį bei imtis atitinkamų priemonių.

    Akivaizdu, jog remonto darbais keliamas triukšmas yra problema, kurią būtina spręsti, vienaip ar kitaip reglamentuojant triukšmingų darbų trukmę. Žinoma, triukšmingų darbų trukmės reguliavimas gali būti traktuojamas kaip nuosavybės teisės varžymas, tačiau kaip bet kokia kita teisė, nuosavybės teisė taip pat gali būti ribojama, jeigu toks ribojimas tarnauja viešam interesui. Ypač turint omenyje, kad kitų gyventojų (butų savininkų), kurie dėl triukšmo negali normaliai gyventi, nuosavybės teisė taip pat yra pažeidžiama.

 A. Zuokienės siūlomi Triukšmo valdymo įstatymo pakeitimai

    Seimo narė, siūlydama įstatymo pakeitimus, siekia, kad daugiabučių namų gyventojai būtų apsaugoti nuo neigiamo triukšmo poveikio, atsirandančio atliekant remonto darbus, taip pat reglamentuoti triukšmingų remonto darbų atlikimo trukmę bei nustatyti gyventojų informavimo apie tokius darbus pareigą.

    A. Zuokienė, norėdama išsiaiškinti valstybės institucijų bei savivaldybių poziciją dėl triukšmingų remonto darbų daugiabučiuose kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Lietuvos savivaldybių asociaciją (LSA). Sulaukta atsakymo, kad daugiabučiuose atliekami triukšmingi remontai yra problema, todėl pritaria, kad turėtų būti nustatyta konkreti remonto darbų trukmė ir laikas, kada jie galėtų būti atliekami.

    Daugumos savivaldybių nuomone, triukšmingus remonto darbus turėtų būti leidžiama vykdyti tik darbo dienomis dienos laiku t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio 6.00–18.00 val., taip pat, kad triukšmingi remonto darbai vienoje daugiabučio namo gyvenamojoje patalpoje (bute) turėtų trukti ne ilgiau kaip 20 dienų. LSA siūlė nepalikti viską reglamentuoti pačioms savivaldybėms, o aiškiai šiuos principus išdėstyti įstatyme. Žinoma, mažesniuose miestuose, kur mažiau daugiabučių namų, ši problema nėra taip smarkiai įsišaknijusi kaip didžiuosiuose šalies miestuose, kur dėl triukšmo sulaukiama itin daug gyventojų skundų. Triukšmingų remonto darbų trukmės reguliavimo idėjai pritarė ir Sveikatos apsaugos ministerija.

    Pagal šiuo metu galiojančias nuostatas, yra nustatytos tam tikros „triukšmautojų“ pareigos, tačiau triukšmingų darbų atlikimo trukmės bei gyventojų informavimo apie tokius darbus pareigos įstatymas nereglamentuoja. Šiuo metu nustatyta administracinė atsakomybė tik už triukšmą patalpose vakaro ir nakties metu, tačiau neapimamas kai kurių kitų svarbių aspektų reguliavimas.

    Įstatymo projekte siūloma, kad triukšmingi darbai daugiabučiuose negalėtų būti atliekami toje pačioje patalpoje dažniau kaip kartą per 6 mėnesius. Vieną kartą atliekamais triukšmingais darbais laikomi triukšmingi darbai, trunkantys ne ilgiau kaip 20 dienų. Taip pat tokie darbai negali būti atliekami vakaro, nakties ir dienos nuo 6 iki 8 val. metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

    Kadangi šiuo metu yra apribotas triukšmo skleidimas vakaro (18–22 val.) ir nakties (22–6 val.) metu, paliekama galimybė jau 6 val. ryto pradėti triukšmingus remonto darbus, o tai kertasi su žmonių darbo ir poilsio režimu. Todėl triukšmingi darbai turėtų būti pradedami ne anksčiau kaip 8 val., t.y. kai dauguma žmonių jau būna išėję iš namų. Savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai dauguma žmonių ilsisi ir nemažai laiko praleidžia namuose, siūloma triukšmingus remonto darbus riboti.

    Įstatymo projekte numatoma, jog „triukšmautojai“ privalo ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki remonto pradžios raštu pateikti bendrijai, administratoriui ar įgaliotam asmeniui informaciją apie darbų vietą, rūšį ir pradžią. Pastarieji šią informaciją privalo ne vėliau kaip per 3 dienas pateikti toje pačioje laiptinėje, taip pat kitoje laiptinėje, jei ten yra butų, kurie ribojasi su remontuojama patalpa. Manytina, kad efektyviausias informavimo būdas – informacijos pakabinimas laiptinių skelbimų lentose, taip pranešimą matys ne tik butų savininkai, bet ir nuomininkai.

    Gyventojai, norėdami remonto darbus atlikti visų gyventojų bendrai naudojamose patalpose (pvz. laiptinėse), šiuo metu turi tokius darbus derinti su kitais savininkais, nes bendrojo naudojimo patalpos bendrosios nuosavybės teise priklauso visiems bendraturčiams. Todėl visi remonto darbų klausimai (įskaitant trukmę) neišvengiamai turės būti derinami, atsižvelgiant į visų nuosavybės bendrininkų interesus. Dėl šios priežasties bendrojo naudojimo patalpose minėtų apribojimų taikyti netikslinga, kaip ir tuo atveju, kai darbus bendrojo naudojimo patalpose organizuoja bendrija arba administratorius, nes darbai atliekami visų gyventojų naudai.

    Įstatymo projekte numatoma, jog triukšmingų darbų atlikimo trukmės apribojimas bei pareiga informuoti apie tokius darbus netaikoma, kai imamasi neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti žalos patalpoms arba atliekant neatidėliotinus avarijų likvidavimo darbus. Tokios situacijos nėra dažnos, todėl triukšmingi darbai nebus atliekami dažnai.

 Atsakomybės nustatymas „triukšmautojams“

    Kartu su projektu parengtas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42(4) ir 183 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Svarbiausias tikslas, siūlant pakeitimus, – tobulinti teisinį reguliavimą, saugantį gyventojus nuo neigiamo triukšmo poveikio. Šiuo metu nustatyta atsakomybė už triukšmą keliančius ir viešąją rimtį trikdančius veiksmus viešose vietose, gyvenamosiose patalpose bei įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

    Numatoma administracinė atsakomybė už viešosios rimties trikdymą gyvenamosiose ir su jomis besiribojančiose negyvenamosiose patalpose ne tik vakaro ir nakties metu (kaip yra šiuo metu), bet ir dienos metu nuo 6 iki 8 val. Atsakomybė už viešosios rimties trikdymą dienos metu nuo 6 iki 8 val. numatoma ne tik tada, kai atliekami triukšmingi remonto darbai, bet ir kitais triukšmo atvejais. Pagal šiuo metu esantį reguliavimą triukšmauti galima jau nuo 6 val.

    Priėmus abu šiuos projektus, daugiabučių namų gyventojai bus labiau apsaugoti nuo neigiamo triukšmo poveikio, atsirandančio atliekant remonto darbus. Tikimasi, kad pakeitimai padės pagerinti žmonių gyvenimo kokybę daugiabučiuose namuose.

 Papildyta 2012 05 08

    Parlamentinių tyrimų departamentas pateikė informaciją apie triukšmo reglamentavimo praktiką Europos Sąjungos valstybėse: Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje, atkreipiant dėmesį į esamą triukšmo reglamentavimą gyvenamuosiuose namuose, kaimynų skleidžiamo triukšmo problemos sprendimo būdus, statybos, remonto ir priežiūros darbų triukšmo ribojimą.

    Airijoje triukšmą sukėlusiam ar už jį atsakingam asmeniui arba institucijai teismas gali nurodyti imtis priemonių sumažinti triukšmą iki nurodyto lygio arba imtis specifinių triukšmo prevencijos arba ribojimo priemonių. Asmuo arba institucija turi vykdyti teismo nurodymą.

    Yra nustatytas konkretus galimas triukšmo lygis dienos (8–22 val.) ir nakties (22–8 val.) metu. Įstatyme nenustatytas konkretus triukšmo lygis, kuris būtų draudžiamas, tačiau jeigu kaimynystėje sklindantis triukšmas neigiamai paveikia piliečio gyvenimo kokybę, jis turi teisę skųstis. Vietinė valdžia turi įgaliojimus ir specialius garso lygio matavimo prietaisus, reikalingus tiriant skundus dėl kaimynų triukšmo.

    Galima kreiptis, pasirinktinai, į vietinės valdžios instituciją, Aplinkos apsaugos agentūrą arba apylinkės teismą. Teismo keliu dėl triukšmo gali būti skirta maksimali 3000 EUR bauda, 12 mėnesių laisvės atėmimas arba abi bausmės.

    Jungtinėje Karalystėje galioja tvarka, kad savivaldybė gali oficialiai išleisti įspėjimą apie planuojamus vykdyti darbus su nustatytais reikalavimais, kokiu būdu šie darbai turi būti atliekami, ir jį viešai paskelbti, jeigu manoma, kad tai yra reikalinga.

    Tokie reikalavimai gali konkrečiai nustatyti mašinas ar įrangą, kuri turi būti arba negali būti naudojama; taip pat reikalavimai gali nustatyti valandas, kuriomis darbai gali būti atliekami; nurodyti triukšmo lygį, kuris gali būti skleidžiamas. Nustatyta, kad asmuo, ketinantis vykdyti triukšmingus darbus, gali kreiptis į savivaldybę dėl sutikimo.

    Įstatymu yra nustatyta skundų dėl triukšmo naktį (23–7 val.) tyrimo tvarka, taip pat yra nuostatos dėl oficialių įspėjimų, pažeidimų, kai garsas viršija leistiną garso lygį, nuostatos dėl leistino garso lygio ir matavimo prietaisų patvirtinimo, taip pat dėl įrodymų, nuobaudų.

    Gavus nusiskundimą dėl trikdžio, vietinės tarnybos turi vykti į vietą. Triukšmadariui paliekamas raštiškas įspėjimas su reikalavimu trikdymą nutraukti, susilpninti. Įspėjimas paliekamas triukšmadariui, valdų savininkui arba gyventojams, jeigu triukšmadario negalima rasti, valdų savininkui, jeigu triukšmui įtakos turi statybos defektai.

     Jeigu kaimyno skleidžiamas triukšmas yra trikdantis, pirmiausia siūloma mandagiai aptarti tai su pačiu triukšmo skleidėju. Jeigu problema išlieka, siūloma vesti dienoraštį, užrašant triukšmo datą ir laiką, pradžios ir pabaigos laiką, kaip triukšmas jus veikia. Jeigu nepavyksta su kaimynu šiuo klausimu pakalbėti, siūloma išdėstyti problemą raštu. Dėl trikdymo sprendžiama pagal vidutinį žmogaus jautrumą garsui, nėra daroma išimtis žmonėms, dirbantiems pagal kitokį nei įprasta darbo grafiką arba ypatingai jautrią klausą turintiems žmonėms.

    Triukšmu, dėl kurių imamasi priemonių, laikoma garsi muzika, šuns lojimas, triukšmas, kylantis dėl asmens meistravimo ar panašios veiklos, signalizacijos dėl įsibrovimo garsas. Tačiau triukšmu nelaikoma žingsnių, kalbėjimo, vandens nuleidimo, durų uždarymo garsas, vaiko verkimas arba vaikų žaidimo garsas ir pan.

    Suomijoje triukšmo reglamentavimo prioritetinė paskirtis – neigiamo triukšmo poveikio aplinkai ir gyventojams mažinimas. Siekiama, kad triukšmo lygis patalpose neviršytų Vyriausybės dienos ir nakties metui nustatytų rekomenduojamų reikšmių.

    Rekomenduojamas triukšmo lygis gyvenamuosiuose pastatuose, ligonių palatose, svečių kambariuose apgyvendinimo veikloje dienos metu (7–22 val.) yra 35dB, o nakties (22–7 val.) – 30 dB.

    Savivaldybės gali priimti aplinkos apsaugos taisykles dėl triukšmo mažinimo statybų ir priežiūros darbuose. Taisyklių laikymasis turi būti stebimas. Kai gyvenamieji pastatai yra statomi arba remontuojami, triukšmo lygis pastato viduje privalo neviršyti Vyriausybės nustatytų rekomenduojamų reikšmių.

    Švedijoje aplinkos taršos ir trikdymo lygis, kuriam esant nėra rizikos padaryti žymią žalą visuomenei, turi būti nustatytas aplinkos kokybės standartuose. Šiuose standartuose tarp kitų rodiklių turi būti nustatytas maksimalus triukšmo lygis. Nustatyta, kad asmuo už tyčinį triukšmą, kuris kelia žalą aplinkai, gali būti nubaustas pinigine bauda arba laisvės atėmimu iki dvejų metų, išskyrus atvejus kai atsakinga institucija leidžia tokią praktiką arba tai yra visuotinai priimtina.

    Jeigu neformaliu keliu susitarti nepavyksta, kaimynų triukšmu nepatenkintas asmuo gali kreiptis į nuosavybės savininką, kadangi Švedijoje savininkai yra traktuojami kaip pirmoji instancija, atsakinga už ginčų tarp kaimynų sureguliavimą. Ir savininkui, ir gyventojams padeda Švedijoje galiojanti nuomos sutarties pasirašymo tvarka, kai kartu su sutartimi yra pasirašomas ir susitarimas dėl atskirų taisyklių laikymosi – čia būna minimas ir triukšmas (muzika negali girdėtis gretimame bute, ūkio darbus galima atlikti nustatytomis valandomis ir pan.). Tokie susitarimai veikia kaip prevencija.

    Nacionalinė sveikatos ir socialinio aprūpinimo taryba yra išleidusi dvi rekomendacijas dėl triukšmo ribų, iš kurių viena taikoma gyvenamosioms patalpoms, o antroji – patalpoms ir atviroms vietoms, kuriose skamba garsi muzika. Gyvenamosiose patalpose triukšmas su girdimais tonų komponentais ir muzikos instrumentų triukšmas negali viršyti 25 dB triukšmo ribos.

    Kai kuriuose didelių gyvenamųjų namų rajonuose yra įsteigtos skundų priėmimo ir nagrinėjimo tarnybos, veikiančios visą parą. Tačiau šios paslaugos teikiamos nekilnojamąjį turtą valdančių (prižiūrinčių) bendrovių iniciatyva, todėl tai nėra viešoji paslauga.

    Vokietijoje taikomos Mašinų ir įrengimų triukšmo taisyklės lauko sąlygomis naudojamoms mašinoms ir įrengimams. Gyvenamosiose, laisvalaikio, turizmo, kurortinėse, gydymo ir slaugos zonose neleidžiama naudotis tam tikromis mašinomis ir įrengimais (volai, įvairūs varikliai, elektros generatoriai, kompresoriai, betono maišyklės, kranai, suvirinimo aparatai ir kt.) sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 7.00 val. Žoliapjovėmis, trimeriais, lapų pūstuvais ar surinktuvais negalima naudotis ir darbo dienomis 7.00 – 9.00 val., 13.00 – 15.00 val. ir 17.00 – 20.00 val., nebent jie paženklinti „eco“ ženklu pagal ES reglamentavimo reikalavimus.

    Statybos standartas DIN 4109 „Garso izoliacija pastatuose – reikalavimai ir testavimas“ priimtas siekiant apsaugoti gyventojus nuo kaimynų triukšmo gyvenamosiose zonose. Šis standartas taikomas ir tokiam triukšmui kaip kalbėjimas, muzika, vaikščiojimas. Standarte nustatyti reikalavimai garso izoliacijai (dB) priklausomai nuo patalpų paskirties.

    Įgyvendindamos Federacinį taršos kontrolės įstatymą, atskiros Vokietijos žemės yra priėmusios savo įstatymus, kuriuose nustatytas triukšmo ribojimas. Šiaurės Reino–Vestfalijos žemėje nuo 22.00 iki 6.00 val. yra ramybės laikas, kurio metu uždrausta visa veikla, išskyrus skubios pagalbos teikimą ir prevenciją, maitinimą 22–23 val., veiklą, kuriai yra išduotos atitinkamos licencijos. Pagal Berlyno žemėje galiojantį įstatymą draudžiama trikdyti ramybę nakties metu 22–6 val. Trikdyti ramybę taip pat draudžiama sekmadieniais ir švenčių dienomis. Muzikos instrumentai ir muziką atkuriantys prietaisai turi būti naudojami atsižvelgiant į nustatytą ramybės laiką ir tokiu garsu, kad netrukdytų aplinkiniams. Triukšmo apribojimai negalioja vaikų keliamam triukšmui, bažnyčių varpų triukšmui sekmadieniais ir švenčių dienomis, triukšmui, kylančiam dėl skubios pagalbos veiksmų. Lauke vykstantiems triukšmingiems renginiams reikalingas atsakingų institucijų leidimas.

    Brandenburgo žemės taršos kontrolės įstatyme nustatyta, kad ramybės laikas, kurio metu draudžiama veikla, yra nuo 22.00 iki 6.00 val. Išimtys taikomos skubios pagalbos atvejais, veiklai, kuriai gautos licencijos, maitinimo paslaugoms 22.00–24.00 val., svarbių švenčių metu. Muzikos instrumentus ir muzikos atkūrimo prietaisus galima naudoti tokiu garsu, kad nebūtų trukdoma aplinkiniams. Viešose vietose, parkuose, kempinguose, paplūdimiuose, baseinuose aplinkinius trukdančių muzikos instrumentų ir muziką atkuriančių prietaisų naudojimas yra draudžiamas. Fejerverkų šaudymas gali trukti ne ilgiau kaip 30 min. ir turi baigtis iki 22.00 val., o birželio ir liepos mėnesiais – iki 22.30 val. Atsakingos vietinės valdžios institucijos gali nustatyti išimtis specialiomis progomis (tradicinės šventės, mugės, koncertai, kiti renginiai).

 

Komentaraiahmed
2015-03-12 02:29:25
نقل اثاث بجدة شركة تنظيف فلل بجدة شركة تنظيف مسابح بجدة شركة تنظيف موكيت بجدة شركة تسليك مجارى بجدة شركة كشف تسربات بجدة شركات مكافحة الحشرات فى جدة شركات رش المبيدات الحشرية بحدة شركة تنظيف خزانات بجدة نقل عفش جدة شركة تنظيف بيارات بجدة شركة عزل خزانات بجدة عزل مائى كشف تسربات المياة شركة نقل عفش بالرياض شركة عزل اسطح بالرياض شركة تخزين عفش بالرياض شركة تنظيف بيارات بالرياض شركة تسليك مجارى بالرياض شركة تنظيف خزانات بالرياض شركات العزل الحرارى شركة عوازل شركة تخزين عفش جدة شركة تنظيف مسابح بجدة شركة تنظيف مجالس بجدة شركة تنظيف بجدة شركات تخزين العفش في جدة شركة تنظيف فلل بجدة شركات تنظيف المنازل في جدة شركة تنظيف خزانات بجدة نقل عفش جدة شركات مكافحة الحشرات فى جدة شركات رش المبيدات الحشرية بحدة شركة تسليك مجارى بجدة شركة كشف تسرب المياه بجده عزل خزانات بالمدينة شركة تنظيف بالمدينة المنورة شركة تنظيف موكيت بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة شركة تخزين عفش بالمدينة المنورة شركة تنظيف مسابح بالمدينة المنورة شركة تنظيف مجالس بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياة بالمدينة المنورة شركة تنظيف خزانات بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة نقل اثاث بالدمام شركة رش مبيدات بالدمام شركة تنظيف منازل بالدمام شركة كشف تسربات المياه بالدمام شركة تنظيف موكيت بالدمام شركة تسليك مجاري بالدمام شركة تخزين اثاث بالدمام شركة تنظيف بالدمام شركة تنظيف بيارات بالدمام نقل عفش جدة شركة تسليك مجارى بجدة شركات مكافحة الحشرات فى جدة شركة تنظيف خزانات بجدة شركة كشف تسرب المياه بجده شركات تنظيف المنازل فى جدة شركات رش المبيدات حشرية بجدة شركة تنظيف موكيت بجدة شركة تنظيف مسابح بجدة شركة تنظيف خزانات بالدمام شركة رش مبيدات بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة كشف تسربات المياه بالدمام شركة تسليك مجارى بالدمام شركة تخزين اثاث بالدمام شركة نقل اثاث بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة تنظيف موكيت بالدمام شركة تنظيف شقق بالدمام شركة تنظيف فلل بالدمام شركة تسليك مجارى بالاحساء رش مبيدات الدمام شركة رش مبيدات بالدمام شركة تخزين اثاث بالدمام تسليك مجاري بالدمام شركة تنظيف منازل بالدمام شركة نقل اثاث الدمام شركة تنظيف خزانات بالدمام شركة تنظيف بالدمام كشف تسربات المياه بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تنظيف مسابح بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تخزين عفش بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياة بالمدينة المنورة شركة تنظيف بيارات بالمدينة المنورة شركة تنظيف خزانات بالخبر نقل عفش تبوك شركة تنظيف خزانات بمكة شركة كشف تسربات المياه بالخبر موقع اثاث مستعمل اثاث مستعمل بالرياض شركة كشف تسربات بمكة شركة عزل خزانات بمكة ارخص شركة نقل اثاث بالرياض اثاث مستعمل في الرياض كشف تسريب الغاز فى القصيم عفش مستعمل للبيع بالرياض شركة مكافحة حشرات بالأحساء شركة تنظيف فلل بالدمام اثاث مستعمل للبيع بالرياض شركة كشف تسربات المياة بجدة بيع اثاث مستعمل بالرياض شركة رش مبيدات بالأحساء شراء اثاث مستعمل الرياض شراء اثاث مستعمل في الرياض مستعمل اثاث شركة كشف تسربات بالأحساء شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة خزانات المياه العلوية وطريقة توصيلها شركة تنظيف منازل فى بريدة شركات نقل عفش بالجبيل شركة رش مبيدات بالدمام شركة تنظيف موكيت بالأحساء شركة عزل اسطح بالدمام شركات رش المبيدات الحشرية بتبوك شركة عزل اسطح بالدمام شركة تنظيف موكيت بالدمام شركة تنظيف شقق بالدمام شركة تنظيف فلل بالدمام شركة تسليك مجارى بالاحساء رش مبيدات الدمام شركة رش مبيدات بالدمام شركة تخزين اثاث بالدمام تسليك مجاري بالدمام شركة تنظيف منازل بالدمام شركة نقل اثاث الدمام شركة تنظيف خزانات بالدمام شركة تنظيف بالدمام كشف تسربات المياه بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة شركة تنظيف مسابح بالمدينة المنورة نقل عفش بالمدينة المنورة شركة تخزين عفش بالمدينة المنورة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة غسيل خزانات بالمدينة المنورة شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة شركة كشف تسربات المياة بالمدينة المنورة شركة تنظيف بيارات بالمدينة المنورة شركة تنظيف خزانات بالخبر نقل عفش تبوك شركة تنظيف خزانات بمكة شركة كشف تسربات المياه بالخبر موقع اثاث مستعمل اثاث مستعمل بالرياض شركة كشف تسربات بمكة شركة عزل خزانات بمكة ارخص شركة نقل اثاث بالرياض اثاث مستعمل في الرياض كشف تسريب الغاز فى القصيم عفش مستعمل للبيع بالرياض شركة مكافحة حشرات بالأحساء شركة تنظيف فلل بالدمام اثاث مستعمل للبيع بالرياض شركة كشف تسربات المياة بجدة بيع اثاث مستعمل بالرياض شركة رش مبيدات بالأحساء شراء اثاث مستعمل الرياض شراء اثاث مستعمل في الرياض مستعمل اثاث شركة كشف تسربات بالأحساء شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة خزانات المياه العلوية وطريقة توصيلها شركة تنظيف منازل فى بريدة شركات نقل عفش بالجبيل شركة رش مبيدات بالدمام شركة تنظيف موكيت بالأحساء شركة عزل اسطح بالدمام شركات رش المبيدات الحشرية بتبوك عملية الليزك عملية تصحيح النظر الليزك تكلفة عملية الليزك زراعة الشعر مراكز زراعة الشعر فى مصر عمليات زراعة الشعر في مصر تكلفة زراعة الشعر في مصر عملية زراعة الشعر بالليزر زراعة شعر الوجه زراعة شعر ناعم زراعة شعر الذقن زراعة شعر الحواجب دليل طبى

Atsakyti
jassica
2015-03-04 08:55:27
nternet Marketing Forums are business associated communities, online, sharing and exchanging information in multiple dimensions that allow broader marketing approaches, when taking full advantage of virtual marketing systems. global world technology Recently though their has been a surge of development within recruitment technology with some truly fantastic products being developed to take us out of the dark ages of recruitment methodologies. technology-innovations The Hydrojet machine generates a powerful jet of water which is forced through the pipe, washing away even the most stubborn obstructions. obstructed technology The most fundamental means for weight loss is a healthy lifestyle. Healthy living and weight loss are inseparable. But, unfortunately too many people who want to lose weight simply don't understand this simple principle. healthy living way Do you need a financial planner? Don't know how to find and interview one? Read this article to learn all you need to know about finding the right financial planner for you. e health planners

Atsakyti
fdsfdsafds
2015-02-04 03:37:50

Listed in burberry factory outlet the burberry outlet near insanity workout future, gucci handbags Guangfeng high-rise abercrombie and fitch soon coach purses realized, market canada goose signs michael kors wrong, then introduced the market new balance sales strategy of nike roshe run pas cher the "two prada handbags generations", lululemon outlet generation Camry Passat, nike trainers uk MAGOTAN fill north face outlet not hit the market. canada goose jackets This ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale strategy has thomas sabo uk saved ghd hair the Camry, Camry in salvatore ferragamo the first air max,nike air max two louis vuitton years, swarovski jewelry monthly chanel handbags sales louboutin pas cher can be moncler pas cher maintained wedding dresses uk at polo ralph lauren uk around louis vuitton handbags 15000 longchamp soldes vehicles, car third mcm handbags top.

While uggs on sale Guangfeng's louis vuitton outlet internal product nike free structure, ray ban sunglasses also karen millen uk appeared the Camry nike tn pas cher and replica watches the intermediate canada goose outlet vehicle beats by dre leiling softball bats consumption longchamp bags overlapping condition. giuseppe zanotti The oakley,occhiali oakley,oakley italia 2012 Camry nike roshe run listing, Guangfeng abercrombie has no canada goose outlet intermediate products for ugg pas cher cars, small nike air max,air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013 cars to have a lunette ray ban pas cher huge market timberland pas cher gap between nike free senior car.

In July nike huarache,nike huaraches,nike air huarache last year, true religion outlet Guangfeng louis vuitton outlet introduced pandora uk the intermediate vehicle version hollister uk corolla ray ban sunglasses Lei coach outlet Ling, longchamp outlet market pandora jewelry situation is, coach outlet store online buy supra shoes leiling customers, juicy couture outlet just add moncler jackets twenty asics running shoes thousand hermes handbags or thirty thousand north face outlet yuan, nfl jerseys you barbour jackets uk can buy high a pandora jewelry level nike air max uk of michael kors outlet online the bottega veneta camry. lululemon outlet This sac louis vuitton situation true religion outlet led to true religion outlet the new balance shoes Guangfeng herve leger internal michael kors outlet product tiffany jewelry unreasonable uggs on sale structure.

Lei hollister Ling listed timberland shoes half, gucci,borse gucci,gucci sito ufficiale,gucci outlet sales ugg,ugg australia,ugg italia did north face pas cher not jimmy choo outlet reach the outside louis vuitton world hogan sito ufficiale had expected. Listing hollister,abercrombie,hollister sito ufficiale,abercrombie italia,abercrombie and fitch,abercrombie outlet 5 michael kors outlet online months Lei Ling, the louboutin shoes total moncler sales wedding dresses of 49000 coach outlet vehicles, michael kors handbags the lancel highest monthly christian louboutin sales to 11000 cars. juicy couture outlet In converse the ray ban,rayban,occhiali ray ban present oakley sunglasses by vans pas cher the nike air max intermediate vehicle babyliss pro market jordan pas cher segments car share the p90x workout largest, ugg,uggs,uggs canada Fawkes's annual abercrombie and fitch UK sales could reach louis vuitton uk about true religion jeans 300000 longchamp outlet units, nike air max the Japanese Sylphy instyler ionic styler can nike air max reach 300000 longchamp uk units, ralph lauren pas cher the average monthly louis vuitton sales reached 25000 vehicles -3 north face uk million.

Change the nike air max uk Camry abercrombie and fitch play nike blazer pas cher imminent. The new Camry launched earlier this oakley sunglasses year, moncler uk the oakley sunglasses introduction links of london uk of new technology vanessa bruno pas cher of moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale double michael kors handbags injection bottes ugg pas cher system of ralph lauren outlet direct louboutin,louboutin outlet,louboutin outlet italia injection montre pas cher engine. Engine nike air force uses vans outlet a michael kors outlet online previously lunette oakley pas cher carried nike free pas cher only in iphone 6 cases Lexus converse,scarpe converse,converse italia,converse sito ufficiale,converse all star and Toyota roadster D-4S dual christian louboutin fuel injection system, mulberry uk the swarovski uk dynamic prada outlet performance moncler outlet and fuel reebok outlet economy is improved.

At sac guess pas cher the same polo lacoste pas cher time, longchamp pas cher in order ray ban uk to kate spade and leiling formed nike air max pas cher price segment, canada goose uk the celine handbags new Camry moncler,moncler pricing michael kors outlet store broke kate spade outlet the canada goose pas cher Japanese cheap jordans car prices below 180000 hermes pas cher yuan mac cosmetics iron tory burch outlet law. "In louboutin uk the luxury car soccer jerseys prices dropping, canada goose jackets senior vans,vans scarpe,vans italia car market soccer shoes formation toms shoes tendency michael kors uk is valentino shoes allocated burberry pas cher by price, ugg uk the tiffany and co jewelry Camry with price, brand mont blanc force sac louis vuitton from the nike roshe uk current coach outlet Camry look, nike outlet there is a certain louis vuitton outlet online degree of converse shoes outlet market risk." hollister An auto market analysts chi flat iron believe ralph lauren polo that

 

replica watches

Atsakyti
coach outlet online
2015-01-10 08:29:16
hello!

measurements coach factory outlet 70% off -coach outlet bags are coach factory outlet : $39 new 2015 coach outlet bags large though often carried by hand, the lines do not coach outlet online - 75% off coach purses outlet have middle coach factory online - shop the latest designer bags ground, coach factory outlet - coach outlet 80% discount modern, coach outlet - coach factory outlet chesterfield mo square or coach factory outlet - coach outlet 80% up clearance round and coach outlet online - coach handbags feminine. the coach factory outlet - coach outlet, Inc. - official site bags are carried by hand or coach outlet - coach outlet stores online under your arm, point tiffany and co - does tiffany have an outlet out that birkin hermes bag -hermes bag even the coco chanel handbags - coco chanel outlet- chanel bags clutch, hermes belt - hermes belts for 70% off handbags outlet except for the coach factory outlet - coach outlet sale 70% off small jeweled versions, lengthen the coach outlet store online - authentic coach factory stores flat but at coach outlet - official coach factory outlet the coach outlet - coach factory outlet $150+ orders same time coach outlet store online - coach factory outlet discount 39.99 almost spacious. coach factory outlet - local results for coach outlet clutches, modern coach outlet store online - 20% coach factory outlet stores backpacks, kate spade outlet online - kate spade jewelry outlet totes: this coach factory outlet store 80% discount about a kate spade handbags - kate spade new york crossbod accessory. here, valentino shoes all the pas cher sac chanel 2015 best, kate spade outlet online - kate spade clearance busiest coach factory outlet - store online bags we the north face outlet store online want to grab onto.

despite facing kate spade outlet - official kate spade outlet online colder than michael kors outlet - michael kors stores - sale mars, the reality tv starlet was showing all kinds of leg as this thursday. clad in a skin-tight pencil skirt, michael kors outlet online- factory outlet michael kors leather jacket michael kors outlet - michael kors - official site and stiletto louis vuitton outlet stores - Images of louis vuitton heels, chanel handbags - chanel bags - chanel outlet store kardashian michael kors outlet - michael kors on sale any of it from michael kors outlet - shop for michael kors outlet online and her cold chanel black friday - fragrance and beauty as she chanel outlet online - chanel beauty official site grabbed lunch with pal jonathan michael kors outlet - michael kors handbags in michael kors outlet online sale- michael kors with pride! michael kors outlet store- cheap sale 78% off online most powerful burberry outlet store online color makes for a michael kors outlet online - michael kors your new year, and it louis vuitton - louis vuitton outlet also makes for the michael kors outlet - michael kors outlet online sale perfect louis vuitton - store locator this louis vuitton outlet - louis vuitton - official site pale grays and louis vuitton outlet - louis vuitton red carpet fashion louis vuitton bags neutrals.chanel - authentic chanel outlet store online january I buy chanel outlet - chanel outlet online - sacs a main chanel sales. we giuseppe Zanotti shoes may want red bottom shoes - red bottom shoe 70% off - designer red bottom shoes new bag that hits the toms shoes outlet online - toms shoes outlet online free shipping - toms shoes market, but the fact of the matter is that we couldn't (michael kors outlet store - save 40 - 70%. all the sales) actually louis vuitton handbags - louis vuitton outlet - louis vuitton outlet online single one. louis vuitton outlet online - louis vuitton official usa website It's all about picking and choosing. prada factory outlet store - prada handbags while the the north face outlet - the north face jacket trendy piece is a justified true religion jeans - true religion brand jeans, what you really chanel handbags - coco chanel chanel tote handbag want to burberry handbags outlet at prices up to 70% off. shop nordstrom rack online in are the sac chanel sacs a main pas cher 2015 chanel site officiel classics.

I received not valentino - valentino's restaurant baltimore - valentino shoes one,oakley sunglasses - oakley sunglasses oil rig -oakley official site but two prada handbags - prada outlet online store monogrammed prada handbags - discount prada outlet sale for christmas. yes, I am more polo ralph lauren - ralph lauren 30% coupon code - polo ralph lauren outlet online a little obsessed. but I've celine handbags - celine handbags nordstrom say-I don't think I'm alone. since I started carrying my cuyana marc by marc jacobs - marc jacobs handbags on sale tote, I've oakley vault - oakley holbrook frogskins black friday four ralph lauren outlet - ralph lauren outlet mall online from complete strangers, ray ban sunglasses - ray ban sunglasses sunglass hut - ray ban sunglasses cockpit which pretty much never ray-ban sunglasses - ray ban 3362 sunglasses to me. I need to celine handbags - celine handbags barney's stop myself ray ban sunglasses - ray ban aviator sunglasses - ray ban clubmaster sunglasses so true religion outlet - official true religion outlet much tat, but the polo ralph lauren outlet online - polo ralph lauren official site of a good discount is ray ban outlet store online - ray ban outlet much for me. I ray ban sunglasses - ray-ban is a brand of sunglasses buy red bottom shoes free shipping + free exchanges. shoes and bags as low as $39.95! stuff that's not my size or my colour, nike air jordan - nike air jordan release dates - nike air jordan retro 13 and often tory burch shoes - tory burch handbags sale buy tiffany and co - tiffany diamond necklaces outlet stuff hollister clothing store - hollister clothing for sale - hollister store online because it's cheap. I need a toms shoes outlet online - toms shoes on sale 80% off shopping true religion outlet - cheap true religion jeans wholesale detox. oakley sunglasses - cheap oakley sunglasses $9 only any tips? oakley sunglasses - military oakley sunglasses - wholesale discount oakley sunglasses turns tory burch outlet - tory burch handbags 80% off the abercrombie and fitch - abercrombie 30% off coupon - abercrombie outlet sale traditional oakley sunglasses - us standard oakley government sales concept frey wille jewellery - frey wille - frey wille usa upside abercrombie black friday - abercrombie and fitch sale down by starting at sac longchamp - sac chanel pas cher high timberland shoes - timberland boots on sale price supra shoes - supra footwear official website and working backwards. first, sign up for a abercrombie and fitch - abercrombie and fitch coupons discounts account, true religion - official true religion outlet and then let the fun begin!Atsakyti
jo
2014-12-13 17:03:01
Kada pagaliau bus normalus istatymas tramdyti triuksmadarius kaip pvz.,Vokietijoje ar Norvegigjoje? triuksmadariai pas mus nieko nebijo.

Atsakyti
Rolandas
2015-03-28 18:25:17
Manau tada,kaip pasieksime Vokietijos,ar Norvegijos lygi,o tai manau bus dar negreitai.Musu tarpe yra tokiu zmoniu kurie gyvena SAVO pasaulyje,ir aplinkiniai ju"nejaudina ".Tipo,-man gerai,o kiti man nerupi.Ziauru,bet realybe.

Atsakyti
guoguo
2014-12-12 14:18:32

mont blanc

toms shoes

beats solo

louis vuitton outlet

burberry outlet

louis vuitton

abercrombie kids

burberry sale

burberry scarf

hermes belts

celine outlet

black friday 2014

burberry outlet online

oakley sunglass

chanel handbags

timberland boots

fitflops clearance

the north face outlet

polo ralph lauren

moncler jackets

timberland uk

hollister jeans

louis vuitton handbags

ugg boots sale

red bottom christian louboutin

gucci belts

ray bans

true religion

michael kors outlet

louis vuitton outlet

burberry bags

canada goose jackets

tods shoes

dolce gabbana

polo ralph lauren home

lebron james shoes

uggs outlet

ray bans

burberry outlet online

cheap louis vuitton handbags

ugg outlet

burberry outlet online

coach factory outlet

black timberland boots

timberland canada

christian louboutin shoes

toms outlet

michael kors

fitflops outlet

canada goose outlet

fendi outlet

ugg slippers

moncler jackets

hollister co

ugg boots

timberland canada

timberland pro

christian louboutin outlet

toms wedges

mont blanc

tory burch sale

louis vuitton outlet stores

coach outlet

north face jackets

north face outlet

louis vuitton

burberry outlet

coach outlet online

oakley sunglasses

north face outlet

burberry handbags

hermes birkin

red bottoms

kids uggs on sale

ugg outlet

coach outlet

ugg sale

black timberland boots

toms shoes

michael kors outlet

abercrombie store

Tory Burch

jordan 13

gucci shoes

air jordan 11

jeremy scott adidas

timberland boots

michael kors outlet online

Tory Burch Outlet

burberry sale

mont blanc pens

kate spade

timberland outlet

fitflops

burberry handbags

north face

burberry handbags

guess outlet

burberry bags

canada goose outlet

true religion kids

the north face

michael kors

burberry scarf

jordan 11 columbia

hollister

coco chanel

louis vuitton handbags

toms promo code

gucci outlet

cheap jordans

chanel bags

true religion

marc jacobs

chanel outlet

coach factory outlet online

michael kors outlet online

canada goose

louis vuitton outlet

michael kors outlet

toms outlet

chanel handbags

tory burch outlet

cheap jerseys

mont blanc mountain

abercrombie store

michael kors outlet

juicy couture

belstaff jackets

ugg outlet

tory burch flats

michael kors uk

michael kors handbags

michael kors outlet

hollister kids

imitation watches

ugg australia

jimmy choo outlet

ugg boots

uggs outlet

north face outlet

ugg australia

timberland boots

knockoff watches

abercrombie

christian louboutin shoes

oakley sunglasses wholesale

coach outlet stores

timberlands

jordan concords

michael kors outlet online sale

louis vuitton

ray ban sunglasses outlet

hollister clothing

abercrombie fitch

beats headphones

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

discount oakley sunglasses

rayban sunglasses

hollister co

ugg sale

burberry outlet online

tods outlet

the north face

christian louboutin sale

coach factory

canada goose

true religion jeans

ray ban outlet

kate spade outlet

coach factory store online

ralph lauren polo shirts

cheap timberland boots

abercrombie outlet

abercrombie store

cheap uggs

coach factory

hollister clothing

coach factory outlet

ugg boots sale

cheap toms

yoga pants

coach outlet store online

retro 11

prada outlet

abercrombie and fitch new york

adida srunning shoes

oakley sunglasses wholesale

timberland boots

chanel outlet

north face jacket

nike outlet

michael kors outlet

burberry scarf

burberry outlet

abercrombie

tory burch outlet online

ugg outlet

red timberland boots

oakley sunglasses wholesale

timberland outlet

abercrombie

copy watches

burberry scarf

oakley sunglass

white timberland boots

abercrombie and fitch

burberry outlet online

adidas outlet store

louis vuitton handbags

ugg boots uk

kevin durant shoes

michael kors outlet online

michael kors outlet

concord 11

marc jacobs

hollister clothing

burberry outlet

true religion jeans

michael kors outlet online

timberland earthkeepers

p90x workouts

cheap jerseys

cheap oakleys

jordan 8

toms

ray ban wayfarer

burberry handbags

cheap beats bydre

tory burch outlet online

tory burch outlet

canada goose outlet

rayban outlet

burberry sale

alexander wang

timberlands

tory burch shoes

rayban sunglass

jordan 11 low

chanel bags

adidas shoes

oakley outlet

tods shoes outlet

michael kors uk

canada goose outlet

chanel bags

abercrombie outlet

chanel

ray ban sunglasses

christian louboutin

jordan 3

ray ban sunglasses

concords 11

louis vuitton outlet

louis vuitton

cheap uggs

cheap uggs

hollister clothing store

burberry outlet

dior handbags

coach factory outlet

fake watches

louis vuitton outlet

lululemon

uggs sale

Tory Burch Shoes

michael kors handbags

abercrombie

ugg outlet

red christian louboutin

ralph lauren outlet

toms outlet

michael kors

coach outlet

cheap nfl jerseys

polo ralph lauren

hollister

jordan 6

jordan 11s

toms canada

true religion sale

louis vuitton

celine outlet

tods outlet store

versace outlet

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren uk

coach factory outlet

canada goose

ray ban wayfarer

true religion outlet

mont blanc pen

coach outlet store online

polo ralph lauren

ray ban outlet

red heels

chanel online shop

ghd hair strighteners

polo outlet

michael kors handbags

gucci outlet

canada goose

chi flat iron

louis vuitton outlet stores

gucci outlet

www.louisvuitton.com

ralph lauren outlet

coach outlet store online

christian louboutin sale

ugg canada

coach outlet store online

michael kors outlet online

retro jordans

marc by marc jacobs

burberry

jordan retro 11

oakley sunglasses wholesale

canada goose sale

oakley sunglasses cheap

louis vuitton outlet

canada goose jacket

canada goose

replica rolex watches

canada goose jackets

white timberland boots

coach outlet

mulberry

abercrombie and fitch

ugg outlet

jordan 11 gamma blue

jordan retro

jordan 11

cheap nfl jerseys

true religion outlet

burberry outlet

tods sale

moncler outlet

michael kors

true religion

beats studio

canada goose

burberry bags

canada goose jackets

ugg australia

burberry bags

belstaff

true religion

michael kors handbags

kors outlet

ugg boots on sale

canada goose outlet

www.louisvuitton.com

coach outlet store online

Tory Burch Shoes

michael kors

coach outlet

jordan 4

timberland uk

canada goose jackets

ugg boots

louis vuitton

ugg boots outlet

oakley sunglasses cheap

true religion jeans

true religion outlet

chanel handbags

hollister clothing

mont blanc pens

abercrombie

gucci handbags

oakley sunglasses

fitflops

oakley sunglasses outlet

hollister kids

ralph lauren outlet

michael kors outlet

louis vuitton

christian louboutin outlet

ray ban sunglass

coach outlet

jordan 11 gamma blue

louis vuitton handbags

burberry outlet

michael kors outlet online

rolex watches outlet

louis vuitton outlet online

christian louboutin

north face jackets

timberland uk

ray ban glasses

red timberland boots

mont blanc legend

jordan shoes

hollister outlet

timberland outlet

discount uggs

abercrombie

jordan 13

coach outlet store online

coach factory outlet

jordan 4

christian louboutin sale

jordan 11

burberry outlet online

supra shoes

abercrombie & fitch

cheap uggs

fitflop shoes

ugg boots

cheap jerseys

replica watches

oakley sunglasses

michael kors outlet online sale

cheap oakley sunglasses

louis vuitton

kors outlet

tory burch outlet

oakley vault

uggs on sale

canada goose jackets

ray ban aviators

oakley sunglasses

timberland

ugg outlet

tory burch handbags

coach factory outlet online

jordan 11 low

true religion sale

insanity workout

timberland uk

bottega veneta outlet

beats by dr dre

coach factory outlet

kobe bryant shoes

christian louboutin

christian louboutin

uggs outlet

michael kors outlet online

ferragamo

gucci shoes

christian louboutin outlet

nike shoes

abercrombie

canada goose jackets

the north face

lebron james shoes

michael kors outlet sale

coach outlet

michael kors outlet online

abercrombie & fitchfitch

christian louboutin outlet

the north face outlet

fitflop footwear

timberland earthkeepers

louis vuitton handbags

canada goose outlet

chanel outlet online

ugg boots

kobe shoes

coach factory outlet

coach factory outlet

adidas wings

ugg boots

cheap nfl jerseys

michael kors outlet online sale

cheap lululemon

uggs on sale

adidas outlet

jordan 11

uggs outlet

gucci outlet

canada goose jackets

hogan shoes

burberry outlet

rayban sunglasses

ugg boots

givenchy

hollister clothing store

toms shoes

red bottom shoes

louis vuitton handbags

ralph laurenAtsakyti
lyja
2014-12-10 09:04:16
svarbiausia turi būti nustatyta remonto trukme nes yra asmenų kurie tuo piktnaudžiauja.

Atsakyti
egidija
2014-12-10 08:40:15
triukšmo valdymo įstatymas jau seniai gyvybiškai reikalingas.kiek žmonių kenčia dėl šios problemos.kai kur remontai trunka metus kiek žmonių po tokių remontų suserga.o į ką kreiptis.šis gerb Zuokienės įstatymo projektas būtu tobulas

Atsakyti
keyuanyuan
2014-11-12 03:08:44
louis vuitton outlet online oakley sunglasses wholesale burberry scarf coach factory outlet red bottom heels ugg sale burberry scarf louis vuitton handbags polo ralph lauren outlet michael kors outlet fendi handbags hollister ugg black friday louis vuitton black friday ugg boots sale hogan outlet true religion jeans cheap uggs oakley sunglasses wholesale moncler jacket chanel bags bottega veneta outlet online cheap toms michael kors outlet chi hair strighteners louis vuitton black friday nike outlet hermes handbags cheap jordan shoes ugg cyber monday michael kors outlet online louis vuitton handbags gucci factory outlet the north face jackets marc jacobs outlet supra outlet tory burch boots cheap jordans ghd flat iron louis vuitton handbags canada goose outlet online timberland shoes celine outlet online jerseys fitflop shoes abercrombie & fitch ferragamo outlet store p90x workouts moncler jacket true religion outlet tory burch handbags ugg sale ugg sale fitflop shoes jimmy choo outlet ugg outlet cheap toms mont blanc pens moncler jacket versace coach handbags christian louboutin shoes louis vuitton handbags alexander wang outlet coach handbags louis vuitton handbags kate spade outlet belstaff jackets mulberry outlet lv handbags juicy couture suit north face jackets the north face jackets cheap uggs christian louboutin sale celine bags insanity workout louis vuitton outlet michael kors outlet online sale dolce gabbana outlet red bottom shoes coach cyber monday the north face christian louboutin outlet black friday sale cheap nfl jerseys guess outlet marc jacobs outlet hermes belts polo ralph lauren cheap uggs lululemon abercrombie ralph lauren sale fitflop shoes louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach factory outlet mont blanc pens rayban sunglasses burberry scarf ugg sale givenchy outlet michael kors outlet ugg cyber monday ugg boots clearance burberry scarf red bottom heels ugg boots ugg black friday hollister abercrombie & fitch abercrombie & fitch michael kors outlet gucci shoes coach outlet michael kors outlet christian louboutin shoes prada handbags uggs on sale rayban sunglasses burberry scarf jerseys dior outlet louis vuitton cyber monday cheap ugg sale louis vuitton handbags coach handbags louis vuitton cyber monday michael kors purses

Atsakyti
RR
2014-10-31 15:36:51
debilu kampelis...jusu lietuva...sikna per garsiai nuvaliau...po 18 h ,,,,jau nezinot kaip ir is ko isidirbineti...einat europos sajungot...aisku jau afrika prasokot....koki gimtadieni gali baigt svest 18h...supiti kaimynai nemiega,nesiilsi...nupirkciau 1000w aparatura,kad muzikos pasiklausytu...db tik300w...ka as ziurkenui kaimynui galiu pasakyt jai jo telikas vietoj budylniko isijungia 6 ryto ant viso garso..?tegu nakti Paltiniene kalausos...durni jau lietuvos istatymai..

Atsakyti
mb
2014-11-18 07:02:07
na jei nemoki sikna tyliai nuvalyt ar muzika klausyt, tada nupirk sau nama, jei toks protingas !

Atsakyti
benshushu
2014-10-24 12:44:05
cheap uggs louis vuitton purses louis vuitton outlet online oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses ugg australia tory burch flats christian louboutin outlet uggs,ugg,ugg boots,ugg australia,ugg sale,ugg slippers,ugg outlet canada goose jackets ugg cyber monday goose outlet toms shoes coach outlet stores cheap nfl jerseys from china ugg boots chi flat iron red bottom tory burch bags fitflops louis vuitton outlet oakley sunglasses wholesale belstaff uggs on sale ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren uk,polo outlet,polo ralph lauren factory store,polo ralph lauren outlet moncler jacket ugg boots outlet michael kors outlet online coach cyber monday 2014,coach cyber monday,cyber monday 2014,cyber monday deals,cyber monday sales,cyber monday,louis vuitton cyber monday 2014,louis vuitton cyber monday,michael kors cyber monday 2014,michael kors cyber monday louis vuitton outlet ralph lauren uk michael kors outlet goose outlet michael kors cyber monday 2014 north face rain jacket coach factory outlet chaussures nike abercrombie clothing louboutin shoes michael kors jordan 8 louis vuitton outlet online burberry outlet chanel bags a&f dolce gabbana coach factory outlet online burberry outlet ferragamo red bottom heels coach factory outlet,coach factory,coachfactory.com,coach outlet store online,coach factory outlet online,coach factory online belstaff outlet coach cyber monday canada goose outlet online coach cyber monday 2014 tory burch handbags canada goose bottega veneta,bottega veneta outlet,bottega veneta handbags kors outlet jordans 11 louis vuitton cyber monday polo ralph lauren factory store michael kors outlet online moncler Polo Ralph Lauren,Ralph Lauren,Polo Ralph Lauren Outlet,Polo Outlet,Polo Outlet Online belstaff outlet,belstaff jackets,belstaff Polo Outlet burberry uk abercrombie & fitch barbour polo outlet jordans for sale cyber monday deals michael kors outlet online,michael kors sale,michael kors outlet online sale,Michael Kors Handbags Clearance,Michael Kors Handbags,cheap Michael Kors Handbags official louis vuitton kate spade,kate spade outlet,kate spade handbags Polo Outlet Online louis vuitton cyber monday 2014 christian louboutin outlet,christian louboutin outlet online,christian louboutin shoes outlet,louboutin shoes tory burch flats cheap jordans ugg cyber monday coach outlet online cyber monday sales hogan shoes fitflop fitflop chanel lv michael kors handbags mens ugg boots,ugg sale,uggs for kids,uggs for women,ugg boots for women,ugg boots on sale,bailey button uggs,ugg boots sale,uggs for men,ugg australia,ugg,ugg boots uk,uggaustralia,uggs uk,uggs,ugg bailey button mont blanc pen coach outlet red bottom shoes,red bottoms,red bottom,red bottom heels cheap oakley sunglasses true religion outlet canada goose cheap uggs polo ralph lauren moncler outlet louis vuitton cyber monday kate spade outlet tory burch shoes north face jackets Ralph Lauren christian louboutin ugg boots outlet moncler jackets louis vuitton outlet store louis vuitton outlet stores canada goose outlet stores hogan shoes,hogan outlet,hogan tory burch sale ugg coach outlet online north face nike pas cher ugg australia hollister clothing louis vuitton handbags,cheap louis vuitton handbags,authentic louis vuitton handbags tory burch christian louboutin shoes dolce gabbana mont blanc louis vuitton outlet,louis vuitton handbags outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,official louis vuitton outlet michaelkors,kors factory outlet,michael kors outlet,kors outlet online,michael kors handbags,kors handbags outlet,michael kors bags,michael kors outlet online sale,michael kors outlet online,michaelkors.com,michael kors outlet sale,michael kors outlet,michael kors sale,michael kors online sale,michael kors purses,michael kors louis vuitton moncler burberry toms outlet jordan 11 low michael kors purses abercrombie coach cyber monday 2014 michael kors cyber monday michael kors outlet online north face,north face fleece,north face denali,north face rain jacket,the north face,northface jackets,thenorthface,north face sale,north face backpack,north face,the northface,the north face outlet north face cyber monday coach factory outlet official louis vuitton outlet ugg sale louis vuitton handbags celine uggs belstaff jackets true religion coach factory outlet online ugg boots on sale uggs australia michael kors outlet sale cyber monday 2014 authentic louis vuitton handbags belstaff outlet canada goose cyber monday michael kors outlet kate spade oakley sunglasses michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet,michael kors online sale dior handbags louis vuitton cyber monday 2014 toms,toms shoes,toms outlet,toms wedges,toms.com,cheap toms polo ralph lauren kors outlet online,michaelkors,kors factory outlet,michael kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags,kors handbags outlet,michael kors bags,michael kors outlet online,michael kors outlet sale,michael kors,michael kors online sale,michael kors purses official louis vuitton outlet canada goose cyber monday 2014 christian louboutin outlet online michael kors handbags hollister,hollister clothing moncler jackets,moncler,moncler outlet,moncler outlet stores,moncler jacket ugg outlet canada goose outlet stores christian louboutin wholesale jerseys burberry outlet online christian louboutin shoes outlet burberry north face cyber monday 2014 nike pas cher online north face jackets jordan 3 polo ralph lauren outlet burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry uk tory burch michael kors louis vuitton outlet bottega veneta louis vuitton cyber monday jordan spizike,retro jordans for sale,jordan release date,michael jordan shoes,jordan retro,retro jordans,womens jordans,new jordans,jordan 5s,jordans for girls,jordan sneakers,air jordan release dates,cheap jordans for sale,jordan flight,jordan shoes for sale,jordan shoes,jordan 13,jordans shoes,girl jordans,air jordans,air jordan 3,new jordans coming out,jordans for cheap,jordan 4s,jordan release dates 2014,jordan 11s,jordan 8 tory burch handbags cheap jordan shoes dolce gabbana,dolce and gabbana oakley red bottom shoes air jordans hermes birkin bag tory burch outlet toms abercrombie outlet abercrombie coach factory canada goose outlet louis vuitton handbags,louis vuitton outlet stores,cheap louis vuitton handbags,louis vuitton outlet,lv handbags,louis vuitton purses,louis vuitton handbags sale,louis vuitton backpack,authentic louis vuitton handbags,louis vuitton outlet online cyber monday sales ugg slippers coach purse bottega veneta handbags canada goose outlet online the northface goose jackets canada goose jackets Jimmy Choo Shoes,Jimmy Choo Outlet,Jimmy Choo Handbags,Jimmy Choo Wedding Shoes,Jimmy Choo tory burch bags cyber monday 2014 hermes ralph lauren uk coach factory outlet store supra shoes the north face outlet michael kors sale cyber monday deals coach cyber monday coach cyber monday cheap ugg boots north face outlet the north face,north face,north face fleece,north face denali,north face rain jacket,northface jackets,thenorthface,north face sale,north face backpack,north face outlet,the northface,the north face outlet,the north face sale,north face uk,north face backpacks,north face jackets,cheap north face jackets,north face coats,the north face jackets,north face outlet cyber monday sales michael kors handbags,michael kors,michael kors outlet online fitflops clearance louis vuitton backpack kors outlet online cyber monday sales cheap jerseys retro jordan 11 cheap ugg sale canada goose cyber monday 2014,canada goose cyber monday,cyber monday 2014,cyber monday deals,cyber monday sales,cyber monday,north face cyber monday 2014,north face cyber monday,ugg cyber monday 2014,ugg cyber monday tory burch outlet ralph lauren outlet hollister ugg shoes fitflops clearance canada goose cyber monday 2014,canada goose cyber monday,cyber monday 2014,cyber monday ads,cyber monday deals,cyber monday sales,north face cyber monday 2014,north face cyber monday,ugg cyber monday 2014,ugg cyber monday moncler outlet abercrombie,abercrombie fitch,a&f,abercrombie & fitch,abercrombie clothing michael kors bags christian louboutin outlet ugg outlet,ugg boots outlet,baby uggs,cheap uggs,mens uggs,uggs canada,uggs outlet,ugg shoes,ugg boots cheap,ugg slippers,ugg gloves,ugg moccasins,ugg uk,ugg boots outlet,uggs on sale,uggs for cheap,fake uggs retro 11,jordan 23,jordan retro 13,air jordan 11,baby jordans,air jordan 13,jordan 11 low,nike jordan,jordans 11,jordan concords,jordan 2,air jordan 4,jordan 11,jordan 3,cheap jordans,air jordan 1,nike jordans,jordan retro 8,cheap jordan shoes,jordan release,jordans for sale,air jordan 6,jordans release dates,air jordan 5,jordan 6,jordan retro 4,jordans for women,concord 11,jordans cyber monday sales coach factory online coach factory outlet,coach factory outlet online,coach factory,coach outlet hermes birkin true religion jeans cyber monday 2014 canada goose outlet chanel outlet ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren uk,polo outlet,polo ralph lauren factory store,polo ralph lauren outlet tory burch shoes montblanc hermes outlet oakley,oakley sunglasses,oakley sunglasses wholesale ugg boots cheap canada goose,canada goose jackets,canada goose outlet,canada goose outlet online,goose outlet,goose jackets,canada goose outlet stores tory burch,tory burch outlet,tory burch sale,tory burch flats,tory burch shoes,tory burch bags,tory burch handbags ralph lauren outlet canada goose cyber monday 2014 hermes birkin,hermes,hermes outlet,hermes birkin bag ugg outlet stores coach factory belstaff kate spade handbags Polo Ralph Lauren Outlet louis vuitton outlet stores coach factory store michael kors cyber monday 2014 cyber monday deals authentic louis vuitton handbags coach factory outlet,coach outlet,coach outlet store online,coach factory outlet online,coach factory online,coach factory,coach outlet online,coach outlet stores,coach factory outlet store,coach factory store insanity workout moncler jackets,moncler,moncler outlet prada outlet coach factory fitflops cyber monday fitflops outlet abercrombie clothing retro jordans ugg cyber monday 2014 chi flat iron,chi hair strighteners ugg bailey button michael kors outlet barbour jackets celine handbags abercrombie fitch ugg outlet louis vuitton fitflop,fitflops,fitflops clearance,fitflops outlet nike chaussure insanity workout,insanity workout dvd,insanity dvd,insanity dvd sale cheap nfl jerseys moncler outlet stores north face backpack Michael Kors Handbags Clearance cheap jordans for sale bottega veneta outlet cyber monday ads ugg boots sale cheap jerseys,cheap nfl jerseys,wholesale jerseys,wholesale nfl jerseys,cheap nfl jerseys from china toms wedges cyber monday mulberry ugg australia,baby uggs,ugg slippers,ugg canada,mens uggs,uggs uk,ugg sale,cheap uggs,ugg boots uk,uggs,ugg boots outlet,ugg outlet,uggs for men,ugg australia,ugg,ugg boots for women,bailey button uggs,uggaustralia,uggs australia ugg shoes,uggs for cheap,uggs outlet,uggs for kids,ugg boots sale,uggs sale,uggs on sale,ugg gloves,ugg bailey button,ugg boots cheap,ugg moccasins,uggs canada,uggs for women,fake uggs,ugg boots,ugg uk,ugg boots on sale michael kors online sale marc jacobs,marc jacobs handbags,marc jacobs bags,marc jacobs outlet cheap louis vuitton cyber monday cheap toms nike france louis vuitton,louis vuitton handbags,louis vuitton handbags outlet,louis vuitton outlet stores,lv handbags,cheap louis vuitton,louis vuitton uk,louis vuitton outlet,louis vuitton purses,official louis vuitton outlet,lv handbags,cheap louis vuitton,louis vuitton handbags sale,louis vuitton backpack,authentic louis vuitton handbags,louis vuitton handbags sale marc jacobs prada handbags fitflop,fitflops,fitflops clearance,fitflops outlet north face coach cyber monday 2014 christian louboutin outlet ralph lauren barbour outlet,barbour jackets,barbour polo ralph lauren factory store jimmy choo jordans for sale cyber monday 2014 louis vuitton belstaff,belstaff jackets,belstaff outlet burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry uk michael kors cyber monday 2014 prada burberry outlet online louis vuitton backpack coach factory online barbour outlet north face outlet polo ralph lauren outlet uggs for women nike france store online jordans for sale,cheap jordans,cheap jordan shoes,jordans 11,retro jordan 11 cyber monday deals michael kors cyber monday ugg boots cyber monday 2014 mont blanc pens cyber monday deals red bottoms louis vuitton cyber monday 2014 ugg outlet,ugg outlet stores,ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs christian louboutin,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet chanel,chanel bags,chanel outlet louis vuitton,louis vuitton outlet,louis vuitton handbags,louis vuitton outlet stores michael kors cyber monday christian louboutin shoes the north face jackets michael kors outlet online goose jackets the north face ugg louis vuitton outlet wholesale nfl jerseys toms.com north face cyber monday dolce and gabbana,dolce and gabbana handbags,dolce gabbana,dolce andg abbana watches,dolce gabbana mont blanc,mont blanc pens,mont blanc pen,montblanc belstaff jackets oakley sunglasses polo outlet canada goose cyber monday coach cyber monday 2014,coach cyber monday,cyber monday 2014,cyber monday deals,cyber monday sales,cyber monday,louis vuitton cyber monday 2014,louis vuitton cyber monday,michael kors cyber monday 2014,michael kors cyber monday the north face sale,north face,north face outlet,north face uk,north face backpacks,the north face outlet,cheap north face jackets,north face coats,northface,north face jackets,north face fleece concord 11 moncler jackets uggs outlet chi hair strighteners louis vuitton,official louis vuitton outlet,cheap louis vuitton,lv Polo Ralph Lauren cyber monday tory burch,tory burch outlet,tory burch sale,tory burch flats,tory burch shoes,tory burch bags,tory burch handbags ugg cyber monday 2014 abercrombie,abercrombie clothing,abercrombie outlet cheap uggs celine outlet Dior Handbags,Dior Sunglasses,Dior Shoes,Christian Dior Handbags,Dior Outlet,Dior celine,celine outlet,celine handbags ferragamo outlet,ferragamo shoes,ferragamo bags,ferragamo belt,ferragamo sale,ferragamo coach purse,coach factory outlet,coach outlet store online,coach bags,coach factory,coach factory outlet online,coach outlet,coach,coach factory online,coach shoes,coach purses,coach factory store,coach outlet online dolce and gabbana canada goose,canada goose jackets,canada goose outlet,canada goose outlet online,goose outlet,goose jackets,canada goose outlet stores michael kors outlet online sale cheap uggs,cheap ugg sale,cheap ugg boots,ugg boots sale tory burch sale mulberry,mulberry outlet uk,mulberry outlet,mulberry handbags,mulberry bags louis vuitton purses supra shoes,supra coach outlet,coach factory store,coach factory,coach factory outlet,coach purses,coach outlet online,coach factory online,coach bags,coach factory outlet online,coach shoes,coach outlet store online,coach diaper bag,coach purse louis vuitton handbags sale ralph lauren prada,prada outlet,prada handbags christian louboutin,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet burberry uk fitflops outlet true religion jeans,true religion outlet,true religion coach cyber monday 2014,coach cyber monday,cyber monday 2014,cyber monday deals,cyber monday sales,cyber monday,louis vuitton cyber monday 2014,louis vuitton cyber monday,michael kors cyber monday 2014,michael kors cyber monday north face cyber monday 2014

Atsakyti
iš Kauno
2014-09-05 22:30:56
Visi kalba apie triukšmą. O kaip jums patinka nešvari laiptinė, kurios sienos ir laiptai nukojami storu dulkių sluoksniu tuomet, kai atidaromos buto durys, kad skersvėjis išneštu dulkes į laiptinę, kada visi takeliai prie durų nutrypti baltų pėdų? Gal patinka ir labai sveika kvėpuoti dulkėmis, kylančiomis pjaunant ar gręžiant betoną? Kas galėtų patarti kur ieškoti pagalbos, kai su remontą atliekančiais asmenimis susitarti nepavyksta?

Atsakyti
Is Vilniaus
2014-08-08 20:30:26
Tenka vargti ir su kaimynu keliamu triuksmu,bet turime dar viena didele problema-salia namu esanti prekybos centra,i kuri prekes atveza ir jas krauna naktimis.Buna,kad ir 1-2 val.nakties atveza prekes ir kol jas iskrauna,triuksmas buna toks didelis,jog ji girdi viso didziulio daugiabucio gyventojai.Ar jie turi teise naktimis trikdyti daugiabucio namo gyventoju ramybe ir ar yra istatymas,draudziantis jiems taip elgtis?

Atsakyti
klaipediete
2014-07-16 15:09:40
ddd, parasyti anonimi laiskuti jiems ir prikabinti ant duru, su mandagiu prasymu :) As noriu ta pati daryti, skustis policijai nenoriu, nesinori zmones baudomis apkrauti, o ir ju muziko klausimasis su pertraukomis...Musu buto isplanavimai tokie kad triuksma is to kambario kuris buna KIEKVIENA diena girdeme tik mes ir ju kaimynai is virsaus, atvaziavusi policija prie duru gali girdeti tik maza triuksma, nes uzdarius visas duris, ir praejus ilga koridiriu triuksmas prie laukiniu duru bus tikrai mazas...Kad ir siandiena mano kaimynai kaip ir kas diena klauso muzikos taip kad ji kuo garsiausiai girdisi musu bute, dieve mano ka daryti? Zinokie jau ta ju muzika panika tuojau ivarys, nes nu viespatieliau kiekviena miela diena bent po valanda jie privalo jos paklaustyti.Ka daryti ir kur mums kreiptis, ar galima kazka padaryti del muzikos dienos metu?

Atsakyti
ddd
2014-07-15 17:26:23
triuksmas triuksmui nelygus. o ka daryti, kai pas kaimynus yra supynes. ir jos kai vaikas supasi cypia. ir tikrai ikyriai. gal ir netrukdo tas garsas, gal ir nevirsija decibelu, bet erzina ziauriai, tiesiog negali nieko dirbti, nes jau nervas ima. ir nieko padaryti negali. nenupjausi gi supyniu. kam skustis ka daryti? nesinori ir kad zinotu kas paskunde, nes musu tik trys kaimynai.

Atsakyti
klaipediete
2014-06-29 14:22:03
Niekada negalvojau, kad galima taip "nemyleti" savo kaimynu...Bet savo kaimynu as nekenciu!Zinau kad gyvenu daugiabutyje, ir kad kazkoks triuksmas bus, del to nei kiek neburbuliuoju ir nepykstu, zinau kad kaimynai kartais nores pasvesti...Bet musu kaimynai KIEKVIENA diena klauso muzikos,paskutiniu metu jos klauso labai garsiai, visi "bumcikai" girdisi musu kambaryje, kartais pasitaiko taip kad viename kambaryje sunelis klauso muzikos o kitame mamasa pasileidusi savo radugas, valinkskienes ir rimismius klausosi.Kaip kovoti su muzika sklindancia KIEKVIENA diena! Dazniausiai jos klauso dienomis, del to skustis nera kam, eiti kalbeti ten taip nera su kuom...Padauzymai i radiatoriu nepadeda,du kartus ejom atjungti elektra.Policijos diena nekviesiu, nes ji nevaziuos,bet zinokite jau taip nusiboso KIEKVIENA miela diena girdeti ju muzika, kad ir dabar jau kokias dvi valandas groja muzika.Vakar visa vel visa diena grojo...

Atsakyti
Egle
2014-06-09 22:12:16
Na aš nei jungtinė nei suomija , baikit juokus , va dabar rašau ir man žolepjūvė pjauna patikėkit jau 2 valandos kaip pjauna , nu ir ką man daryti aš Lietuvoj aha

Atsakyti
ramas
2014-04-15 09:36:37
tai nuo keliu iki keliu galima remontuotis?

Atsakyti
lina
2014-03-14 10:38:25
visa ziema,dienos metu viksta kaiminu bute remontas,o kambari neturiu kur dietis auginu maziuka jam 3men negaliu nei ramiai uzmigditi nei pamaitinti,prasiau kad tiliau bet jie pareiske kad nelauks kol jis uzauks.patarkit ka man darit. ukmerge

Atsakyti
Rolandas
2014-03-19 19:33:37
Siaip ir dienos metu yra nustatytas leistinas triuksmo lygis.Jis negali virsyti 55 decibelu.As net nezinau ka patarti,nebent bandyti paskambinti vaiku teisem,gal jie ka patars.Sakyti kad VAIKAS stresuoja,neramiai miega ir t.t.,gal ka patars.O vis delto kokiu issigimeliu yra,jie gyvena savam pasauly,jiems nerupi kaimynai,ju poilsis,zodziu neturiu zodziu,nes pas pati kaimyne laksto kaip isprotejus,bet jauciu reikes kviesti policija,nors taip nesinori tureti su jies reikalu

Atsakyti
regina
2014-03-13 13:54:22
brangieji, tai ką daryti, kai kaimynai viršuje traukioja, barška, daužosi, kai nueinu, durų neatidaro, sako nenori kalbėtis, tai pakalbu už durų ir einu sau.

Atsakyti
lija
2014-12-10 09:42:41
pas mane tas pats keli metai

Atsakyti
Rolandas
2014-03-19 19:38:35
Tai jeigu ji tai daro virsydama leistinus decibelus,kviest ponus pareigunus,ypac po 18 val.,o po 22 val. turi buti VISISKA tyla.

Atsakyti
lija
2014-12-10 09:46:22
policija tokio triukšmo negirdi. kai dar pakviesi pats kaltas liksi

Atsakyti
Rolandas
2014-03-19 19:42:33
Nors siaip as kitiems bandau kazka patart,o pas pati realiai tokios pacios problemos,bet bendravimas gal bendrom jegom pades isspresti problema,kuri yra kaip matau pas daugeli

Atsakyti
virginija
2014-03-06 13:09:27
Virš mano galvos irgi gyvena kopūstgalviai su nenormaliu vaiku, o ir patys, turbūt, pirmą kartą butą su grindimis pamatė. 3 kartus kviečiau policiją, tai tik iš trečio karto nubaudė pinigine išraiška. 2 dienos ramios:)

Atsakyti
Rolandas
2014-03-11 19:36:22
Klausikyt Virginija,o kaip jus ta triuksmo fakta irodet,kad nubaude? Matot pas mane irgi problema,nors turiu ir garso matuokli(nepatentuota),ir nezinau kaip pasielgt.Va ir siandien,praktiskai visa diena kazka traukioja,tarska ,barska,dauzosi,bloga jau.Iskviesi,atvaziuos,o ji jau gules,sakys as jau miegu,nieko nedarau,ir aplamai as tipo SVENTA.Tai kaip policija nustato ta triuksmo buvima.Aciu.

Atsakyti
AJA
2014-02-04 22:32:26
PANEVEZIO mieste Kniaudiskiu 63 namo bute leidziamas kazkoks prietaisas,kuris garsiai saudo,daznai paleidziama nemalonus garsai,buvo kreiptasi I policija,savivaldybe,taip klausimas nesprendziamas.Siandien t.yra 2014.02.04 diena vyko prietaiso saudymas,nesuprantu ka gali paleisti 1-no kambario gyventojai,gal dirba namudinius darbus,slepdami pajamas.

Atsakyti
Daiva
2013-12-28 12:43:07
Butą remontuoti galima, bet proto ribose.Savaitgalį tikrai norėčiau pabusti ne nuo grąžto, nors jis ir įjungiamas 10 val. Remontas- toks pat darbas ir jis turi būti atliekamas darbo valandomis, darbo dienomis. Nesuprantu, ką galima gręžti ir griauti bute, kuris max yra 80 kv.m ištisus mėnesius Kai pas mus buvo atliekamas remontas, jis buvo daromas padorių samdytų statybininkų, griovimo ir gręžimo darbai max užtruko 5 dienas ir tai ne pilnas dienas. Apklausėme aplink gyvenančias šeimas su mažais vaikais , kada jiems pietų metas ir tuo metu statybininkai darydavo tylius darbus. Nesuprantu tokių remontų, kurie vyksta ištisus 3 mėnesius, po kelias valandas per dieną ir dar savaitgalį. Labai pritariu įstatymo pakeitimui. Jei kas nemoka planuoti remonto darbų ir galvoja tik apie save, tokiems tada reikia nubrėžti aiškias ribas.

Atsakyti
Mindaugas
2014-02-05 09:47:57
O gal ne visi turi tiek pinigų, kiek tamsta, kad galėtų samdyti normalias firmas ir remontus daro savo jėgomis. nemanote, kad įmanomas toks variantas? Ne visi gimę po laiminga žvaigžde.

Atsakyti
Romas
2014-04-15 12:56:04
Mindaugai, tie kurie pinigų neturi ima atostogas ir remontuoja (jei neturi pinigų tai ir atostogų nevažiuosi)Pats matyt nesusidūrei su "remontu" už sienos, kai net tarta nuo to kaip ta elektrinė kirvarpa sieną grežia du mėnesius. remontas savaitę, dvi- ok, bet jei žmogau užtrunki ilgiau tai esi su***tas atgrubnagis. (čia mano mieliem kaimynam skirtas titulas)

Atsakyti
Lukas
2013-12-25 20:42:03
O jūs paaiškinkit kaip žmogui butą susiremontuot, jei negalima nei grąžto įsijungt ? visur yra žmogiškumo ribos, nesijauskit pasaulio bambom ir neverkit, dėl to kad savaitę name bus truputį didesnis triukšmas, nes kaip patiems reikės remontuotis, tai jau būsit kaimynais kurie skundžiasi nepatenkinti...

Atsakyti
Žvėris
2014-01-11 09:54:35
Linkiu tau savaitgaliais remontus darančių kaimynų. Pasijausi dar ne tokia pasaulio bamba.

Atsakyti
Rolandas
2013-12-11 13:34:31
Mano kaimyne neleidzia muzikos,nerengia sokiu,bet su savo lakstymu po buta,varo is proto.Zmones gerieji,patarkit ka daryt.Iskviesi policija,o ji jau miega.Pabandziau pakalbet,pati paskambino i policija,ir pasake,kad as jai tipo grasinu,ABSURDAS.

Atsakyti
Kosmaras
2014-02-07 13:29:45
Ot siuksliu tokiu pilna, uzuojauta, o policijai manau reikia viska taip ir papasakoti, kai kita karta begios, arba prie duru jos su diktofonu pastoveti, irasyti ir policijai duoti. O siaip nuo 22 val net garsiai juoktis ar kalbeti negalima, virsija nustatytu decibelu norma, taip kad begiojimai aiskus ribu perzengimas, mums irgi taip buvo, gerai, kad kaimynas atejusius svecius apramino

Atsakyti
Rolandas
2014-02-10 17:15:18
Aciu uz palaikyma.Noreciau patikslinti del to begiojimo.Na kartais tikrai begioja,bet pagrinde tai kaip greitasis ejimas.Ir sianakt 1val.20min,'"PRALEKE"ir vel ramu,uz 10 min.vel.BET as su zmona tai prabudom,ir dukra.Po to ramu,bet as uzmigau apie 3val.O juk i darba kelti reikia.Siaip nusipirkom garso matuokli,nu ne pati brangiausia,bet idomu ar padetu kiek nors,jei tektu kreiptis i policija,nors taip nesinoretu.ACIU, .

Atsakyti
Rolandas
2014-02-10 17:39:08
Ir dar."Laksto "jinai pastoviai.Rasau kad negalvotumet ,kad zmogus"netycia",kartais patriuksmauja.Sako as skraidyt nemoku,o nakti viena karta is vis,-sako,ka man daryt jei as nenoriu miego,dabar net juokas ima.

Atsakyti
regina
2013-11-29 16:08:33
siaubas virs manes tokie debilai gyvena kad neduok dieve ne neverta ka nors sakyti nes as kalta lieku o ne jie pasiuncia na...ir tiek o as paskui sergu spaudimas kyla ir ka tu jiems?sako -nepatinka nama pirk va taip eisiu i policija

Atsakyti
dar
2013-10-12 19:34:41
„Kai žmonės triukšmauja gatvėje arba garsiai leidžiama muzika, garso stiprumo matavimas nereikalingas. Pareigūnai surašo protokolą, suranda liudytojus – teismui pakanka, kad būtų nustatytas

Atsakyti
dar
2013-10-12 19:32:22
citata Triukšmadariai turi psichologinių problemų“, – apie kaimynų nepaisančius žmones mano psichologas Gediminas Navaitis. Tuo metu kiti lrt.lt pašnekovai ramybėms drumstėjams siūlo ne seansą pas psichologą, bet savimonės ugdymą ar finansinių sankcijų taikymą.

Atsakyti
ema
2013-08-11 18:08:18
Mūsų namo kieme autoservisas tokį triukšmą kelia, kad kaimynų muzika tikra atgaiva palyginus. Visuomenės sveikatos centras tik pasišaipė iš gyventojų skundo-pasiūlė pasirinkti dieną ir valandą kada jiems atvykti ir tą triukšmą pamatuoti. Tarsi mes ekstrasensai ir galime numatyti kada su kokiu gedimu į tą autoservisą klientai atvyks. Gyventi neįmanoma, kai už 12 metrų nuo namo tokie "kaimynai". Tačiau nei savivaldybei, nei kitoms institucijoms nerūpi. Kam tada tie įstatymai, jei jie neveikia? Tokiais tempais greit ir laiptinėse įsikurs UABai

Atsakyti
dar
2013-05-11 17:36:35
kam mes čia rašome ,juk niekas negirdi ir neskaito

Atsakyti
na va
2013-05-11 17:34:34
na ,šuo palos ir nustos (jei pastoviai -problema),bet kaimynystėj sklindanti muzika pastovi(muzikos negirdėti ,bet bumsai...),varo iš proto .o prašymas ir reikalavimas neduoda rezultatų, nes mes galingi

Atsakyti
ane
2013-05-27 10:07:38
pas mane ta pati problema. net grindys dreba nuo tu bumsu. Buvo nueita pasikalbet, atsiprase kad trugdo, ir vel tas pats

Atsakyti
Košmaras
2013-05-11 03:51:05
Kaune dubingių 31 laiko vilkšunį nuosavame name bet jo lojimą girdi daugybė aplinkinių..Ponui į tai tikrai nusispjaut..

Atsakyti
na va
2013-05-11 17:39:12
MATOT ŠUO YRA AUŠČIAU VISKO ,MAN TOKIU ATVEJU KAIMYNAS PASAKĖ ,,KĄ ŠUO NEI PALOT NEGALI''

Atsakyti
Žana
2013-04-29 12:30:22
Mano kaimynai gręžia jau metus laiko. Kiekvieną dieną triukšmas, kad net nesinori eit namo pietaut iš darbo, nors labai arti namų dirbu. o jau savaitgaliais bendaujam nuolat, vaiką reikia migdyt, prasideda gręžiojimai. Prašau porai valandų pristabdyti darbus, pora kartų sutiko, dabar sako, kad vėliau neturės laiko gręžti. Man galvoje netelpa, ką galima gręžti 2 kambarių 47 kv. metrų bute metus laiko!!!!! Ten jau per tą laiką turėtų bųti kiauros visos sienos. Ten neįsivaizduoju, kam reikia šitiek skyliu...

Atsakyti
Rita
2014-03-23 17:17:17
Virsutiniame aukste naujai atsikele kaimynai taip pat metus grezia, kala, braizo ir t.t. Rytais mus zadina grezimas ir kalimas ypac savaitgaliais, po piet aprimsta. Va tokie jurgeliai- meistreliai, kad norisi juos hjrgeihgvydcs... Kai paklausiau ka tiek galima remontuoti sako, kad tai ne jie, o moteriske tai keikiasi kaip sapoznike, sako nevaiksciok pas mano vyra :). Vaikas ju toks pat auga po kelias valandas kas ryta po laminata su masina bruzina...teisiog neimanoma. Greiciau isleiskite leidziamo triuksmo patobulinta istatyma, ypac savaitgaliais. Ner jegu nei noro jau gyventi siame name. Kur garantija, kad isiskelus kitur neatsiras tokiu "äuksarankiu"???

Atsakyti
Janina
2013-02-24 16:30:25
Galiu pasidalint savo patirtimi. Gyvenu daugiabuciame name Kauno mieste. Visi kaimynai tvarkingi zmones ir nebuvo jokiu problemu, kol, pries menesi,i viena is butu neatsikrauste grupe jaunuoliu. Prasidejo naktiniai muzikos klausymaisi, isgertuves ir siukslinimas laiptineje. Negana to minetieji "bachuriukai" uzgaulioja kaimynus, izeidineja nescias moteris, gasdina ir apstumdo is mokyklos einanacius vaikus. As asmeniskai labai stebiuosi aplinkiniu kaimynu pakantumu. Nejau mes visi esame tokie bestuburiai, kad aukojame savo ramu gyvenima, bijodami keliato, alu pampianciu, pacuku.

Atsakyti
Rita
2014-02-07 13:18:32
Kaip suprantu visu problemas, taip pazistama. is pradziu gyvendami 6 butu name klausemes apie metus besikraustanciu kaimynu kasdienius grezimus, viename bute garsai buvo tokie, kad negirdedavai savo bute vaiko verksmo, o susisneketi buvo neimanoma, griove sienas, zodziu, is pradziu tie garsai kasdien mane lydejo bunant 7-9 nestumo men., o veliau dar tesesi kokius 3 menesius, kraupu, kai rytais tenka pabusti nuo grezimo tokio lygio, kad atrodo vidaus organai dreba ir tuoj issokines :), susitarti su kaimynais buvo sunku, nes sake, jog meistrai, kada gali tada dirba. Veliau prasidejo ikurtuviu maratonas, kuris tesese apie kokius menesius tikrai, o po to suvokem, kad tai ne ikurtuves, o zmoniu gyvenimo budas, o dar kai butas nuperkamas jaunam studentui, kuris pasiulo mums susitaikyti su triuksmu, nes ne nuosavam name gyvenam...tai isvis sokiravo, nors tylos turetu laikytis triuksmautojai, bet kadangi kiti kaimynai bijodavo gadinti santykius ir reputacijos, o be to zinojo, kad tie, kovotojai uz ramu gyvenima busime mes, tai nesivargino net palaikyti musu, gaila dar ne karto nekvietem policijos, nors begiojimai laiptinej, duru trankymai, muzika, burelis jaunuoliu studentu (viskas prasidedavo nuo 11 vakaro iki 5-6 ryto) nedave ramiai miegoti ir vaikui, vis bandem pasikalbeti susitarti, praejo beveik du metai garsai naktimis paprastomis dienomis mazesni, bet visgi 3 nakties jauni kaimynai sugeba pradeti stumdyti baldus, atsivede draugu garsiai kalbetis ir juoktis, trankyti duris ir pan.Kantrybes taure persipilde, kai neseniai mums i musu zinute issakyta prasyma del ramybes buvo pareiksta, kad niekas kitas daugiau neraso, tai vadinasi tai tik musu problema... gal kas buvo susidures su tokiu atvejuir gali ka patarti, nejaugi teks kviesti policija???

Atsakyti
neringa
2013-01-09 01:22:50
Patarkit kaip apramint kaimyne kuri gyvena virs manes 4 aukste, kiekviena nakty apie vidurnakty pradeda leisti muzika visu garsu, leidzia ramei pamiegoti kelias valandas per nakty ir vel muzika. Nezinau kada atsibudau nepasokus nuo muzikos garso, y darba einu beveik nemiegojus. Policijos manau, kad nebijo, nes jau ne karta buvo atvazeve. Gelbekit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Atsakyti
regina
2013-01-10 10:20:39
neringa,kvieskit policiją, iškvietus atrodo 3-is kartus, galima rašyti skundą ją tikrai nubaus, patikėkit,tai padės. mano kaimynė tris kartus kvietė policiją, po to parašė skundą, nubaudė 300 litų bauda ir nurimo.manau užsirašykit kada kvietėt, kad galėtumėt pasakyti, tikrai padės ir atgausit ramybę.sėkmės.

Atsakyti
regina
2013-01-07 10:39:44
ką daryti, jei kiekvieną naktį, apie vidurnaktį, kaimynė vaikščiodama kaukši atrodo, kaip batais. prašiau nekaukšėti, bet nekreipia dėmesio, nuėjau paprašyti, tai nuvarė nuo durų, net neatidariusi. tas kaušėjimas tikrai varo iš proto,po to sunku užmigti,nes širdis daužosi kol nutyla kaukšėjimas.

Atsakyti
Rita
2014-02-07 13:26:09
Puikiausiai jus suprantu, pas mus prasideda drambliski vaiksciojimai, duru trankymai ir baldu stumdymai kasnakt nuo 12 val. ir jau senokai tai vyksta, nes manau zmones prate prie namo buvo o dabar bute gyvena ir dar studentai, visai nepaiso kitu ir nesuvokia, kaip nakti gali girdetis mano anksciau pamineti garsai... jei kas zino, kaip kovoti, parasykite ir man tikrai didelis ACIU butu :)

Atsakyti
diana
2012-11-09 17:45:21
kaip elgtis,kai kaimynai,o tiksliau kaimyne 25m.reikalauja,kad 2metu vaikas tyletu visa para.Dauzomos sienos,koliojami tevai vaiko ir ne vaiko akivaizdoj.Vaikas negalidainuoti,sokti,zaisti garsus kleidzianciais garsais,bet verkti,juoktis ,krykstauti i t.t

Atsakyti
lol
2013-10-22 14:09:32
Labai teisingai, o jus, poniute isisvaizduojat,kad jusu vaikas dievas ir jam viskas galima???Jei neaukleji pati,paaukles kiti.As va taip darau, tiesiog ju miego metu keliu didziausia triuksma,nes kaip man neduoda ramybes,taip ir as neduosiu.O jei nori arklius varineti,kelkis i kaima, daugiabutyje turi laikytis taisykliu ir derintis prie visu zmoniu,kad jie galetu savo namuose ilsetis.Bloga nuo tokiu "dianu"..

Atsakyti
Audrius
2013-05-21 13:13:41
Tegu vyras tai kaimynei nuperka vibratorių ir nunešęs pasiūlo arba užsipist, arba nuleist nafig laiptais žemyn.

Atsakyti
appc
2012-11-15 19:21:36
reikia gydyti vaikajeigu jis pastoviai verkia triuksmauja

Atsakyti
pritariu
2013-07-15 21:49:22
butent. ir reikia aukleti, o ne lepinti ir leisti bezdzionaut

Atsakyti
Prienai
2012-09-11 20:51:03
Tai ką ėia šūdą prirašė Vokietija, Švedija ... o kas muns nuo to geriau, kas mus gina nuo nakties ir dienos triukšmų.

Atsakyti
plunge
2012-08-28 15:53:24
blokiniame daugiabutyje isirenge kirpykla ,po to soliariuma ,tai dabar uz sienos ,nuo ryto 7 val.iki vakaro 19 val,bumsi,zyzia,uzia ir kt.Neimanoma but tame kambaryje,sirdis ima smarkiau plakt,o ir tie zvimbimai erzina.Ka daryt?

Atsakyti
Justas
2012-10-05 08:54:57
turėjo būt parašai kaimynų surinkti,kad leidžia įsirengti kirpyklą.

Atsakyti
Andzela
2012-05-24 08:44:24
Turime kaimynus,kurie kazka grezia ,kala,pjauna kiek atsimenu apie 10 metu su pertraukelem.Visko buvo baremes,graziai kalbejom,jiems nera iseiginiu,svenciu,jie pradeda gresti pvz 21 val.vakaro.Skambnau i informacija ,kad gauti tel.,kur galeciau kreiptis del kaimynu,jie nedave tel.,bet man paaiskino,kad jie gali dirbti kas diena iki 18 val,nesvarbu iseigines dienos ar net religines sventes,nes gal jie netikintys..Tai manau,kad istatymai turi buti keiciami,kad galima butu kazkaip sutvarkyti tokius kaimynus.

Atsakyti
Miglė (29)
2012-05-21 16:29:23
Remontą darantys „triukšmadariai“ nėra pati didžiausia daugiabučių problema, su jais daugiau ar mažiau galima susitarti, kad negręžtų jei vaikai miega ar panašiai. Be to remontas galiausiai baigiasi. Didžiausi ir piktybiškiausi yra garsiai muzikos besiklausantys „triukšmadariai“, kuriems bandant paaiškinti, kad ne visų namo gyventojų muzikinis skonis vienodas, atšauna, kad dar nėra 22 val. ir jis klausysis kokiu nori garsumu. Ir ką daryti su tokiais piktybiniais melomanais?

Atsakyti
Audrius
2013-05-21 13:17:07
Yra nustatytos triukšmo normos ir dieną. Policija tegu neįsikalinėja, o atvažiuoja su triukšmo matavimo įranga.

Atsakyti
regina
2013-02-10 13:07:28
mano kaimynai darbar leidžia muziką visu garsu, paskambinau 112, pasakė, kad dėl muzikos galima kviesti policiją nuo 18 val iki 6-os ryto, taigi, jei nenurims, kviesiu.

Atsakyti
Ipolitas
2012-05-28 15:34:14
Kviesti policiją, o kitą dieną nepatingėti nueiti į nuovadą ir parašyti pareiškimą. Padeda. Patikrinta.

Atsakyti
Kristina
2012-08-04 16:09:45
gerai, Visi kalba kaip cia del triuksmo, kaip cia ka ir pan. o ka daryti tiem zmoniem kurie isgrezia 4 skylutes 20.00 ir jau ateina ateina kaimynas belstis i duris, kad nutilkit. o po to panaudoja smurtine jega, spyri i galva is kojos ir pilva perzenges privacias valdas???... kreipesi i policija, parase pareiskima, ir policija pasake, kad jam beveik nieko negresia nes tai yra tik vienas straipsnis kuris nurodo jog tai neva nezymus kuno suzalojimas ir truksta irodymu, ir toliau rasykit pareiskimus. ka daryt kai tas pats zmogus susitinka tos seimos sunu ir draugu akivaizdoje priremia ji, visaip grasina. ogi geriausia butu tureti po ranka kamera ir tai nufilmuoti. ir taip tas vaikinas kiekiekviena ryta eina su kamera rankoj, nes turi praeiti pro jo duris, ir gali netiketai ji susitikti. Ne karta jis skundesi del muzikos dienos metu, su keiksmais ir zeminimais. viena karta net peili po kilimeliu padejo, kaip tai suprasti, siaip sau peiliai po kilimais nesimeto... taip daryti gali tik beprociai. tai ka, lieka iseitis ta kad laukti kol dar karta juos kesinsis ir tai uzfiksuoti su kamera ir toliau rasyti ant agresyvaus, savo nervu nevaldancio kaimyno.

Atsakyti
Tokioms kristinoms
2015-02-13 06:12:33
Labai teisingai daro, kad tave dauzo, nors as esu pries smurta, bet kai susiduri su piktybiskais triuksmadariais, tai vienintele iseitis pazaboti juos, nes tokiems nei policija, neibaudos, nuolatiniai prasimai nepadeda suvokti, kad reikia gerbti kitus. Peilis po kilimu reiskias tave ar tavo seimos narius ketina papjauti jai ir toliau trigdysi jo poilsi.

Atsakyti
appc
2012-11-15 19:26:01
tam yra policija, grasinimas sveikatai yra baudziamas kiek zianu iki 2 m.Is kito puses nereikia 20:00 grezti sienas tai igri yra draudziama istatimu. Viska reglamentuoja istatimai

Atsakyti
v
2013-01-09 08:30:25
Tai negreziokit skyliu 20 val. užpisa tie remontuotojai, ramybės nėra niekada.

Atsakyti
Joo
2013-02-02 15:20:56
Man 3ia valanda nakties paskambino kaimynas i duris, tai as taip issigandau, kad vos drele is ranku neiskrito:D

Atsakyti
To Joo
2013-06-09 22:02:08
Jei as buciau paskambinus ,tamstai 3 nakties,tai ir dreles neliktu

Atsakyti
geras
2013-07-07 08:12:21
tai laikysimes visi musu ystatymu ir visi busim patenkinti;)

Atsakyti
Santa
2013-10-31 23:44:20
Apie vaikus tai cia kliedesiai... Gydyti, aukleti, pamokins mat... Vaiku emocijos ryskesnes, bet tikrai ne kaip bumcikai 2 val.nakties bru sumaisytos durys valarelio metu...

Atsakyti