A.Zuokienė sulaukė gyventojų pagalbos prašymo dėl Ringaudų seniūnijoje veikiančios UAB „Danplastas“ – vienintelės vėjo jėgainės korpusų detalių iš stiklo plastiko gamintojos Baltijos šalyse.    Aplink įmonę gyvenantys Ringaudų seniūnijos žmonės skundžiasi pablogėjusia sveikata, alerginiais susirgimais, sinusitu, gerklės bei akių perštėjimais bei padidėjusiais vėžiniais susirgimais. Ringaudų bendruomenė kreipėsi ir į Kauno rajono savivaldybę, kurios meras taip pat gyvena Ringaudų seniūnijoje, Kauno rajono aplinkos apsaugos departamentą bei 2011 m. spalio mėn. į apygardos prokuratūrą, tačiau iki šiol jokių paaiškinimų ar kitos informacijos taip ir nesulaukė.

    Bendruomenė norėtų atlikti nepriklausomą tyrimą dėl poveikio aplinkai bei žmogaus sveikatai.

    Bendruomenė klausia, ar įmanoma ką nors padaryti, kad UAB „Danplastas“ veikla būtų nuodugniai ištirta ir būtų atlikti išsamūs tyrimai dėl  poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Pasikartojantys pažeidimai ir minimalios baudos

    Gavusi pagalbos prašymą, A.Zuokienė kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą ir  Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą, teiraudamasi, ar buvo kokių nors skundų dėl UAB „Danplastas“ veiklos, ar buvo atlikti kokie nors aplinkos taršos matavimai, ar įmonė turi visus reikiamus leidimus bei suderinimus vykdomai veiklai.

    Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas informavo, kad 2010 m. buvo gautas vienas skundas dėl galimų aplinkos apsaugos normų pažeidimų aplinkos ore, 2011 m. du skundai, 2012 m. vienas skundas, kuris pagal kompetenciją buvo persiųstas Kauno visuomenės sveikatos centrui.

    Pagal galiojančius teisės aktus UAB „Danplastas“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas nebuvo privalomas, tačiau Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, atsižvelgdamas į 2007 metais gautus gyventojų skundus, kad bendrovės veikla galbūt daro neigiamą poveikį aplinkai, taip pat siekdamas gerinti bendrovės aplinkosauginį valdymą ir kontrolę, pareikalavo gauti šį leidimą. Teikiant paraišką TIPK leidimui gauti, įmonė privalėjo atlikti taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją. TIPK leidimo sąlyga iki 2008 m. gruodžio 31 d. paaukštinti stacionarių taršos šaltinių kaminų aukščius iki 25 metrų įvykdyta.

    Siekdama sugriežtinti UAB „Danplastas“ ūkinės veiklos kontrolę Kauno RAAD Kauno rajono agentūra 2010 m. kovo 1 d. atliko UAB „Danplastas“ patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta: bendrovė nesilaikė cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų tvarkant cheminių medžiagų pakuotės atliekas, 2009 metais bendrovė nevykdė Aplinkos oro (Poveikio aplinkos orui) monitoringo programos. Už šiuos pažeidimus bendrovės atsakingas pareigūnas nubaustas 1500 Lt administracine bauda. Neplaninis patikrinimas atliktas 2010 m. balandžio 14 d. ir planinis 2010 m. spalio 28 d. Pažeidimų nenustatyta.

    2010 m. kovo 25 d. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas atliko iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų stireno matavimus. Taršos šaltiniuose buvo nustatyti pažeidimai. Už išmetamų teršalų iš stacionarių taršos ša1tinių normatyvo viršijimus atsakingas pareigūnas 2010 m. ba1andžio 30 d. nubaustas 250 Lt, 2010 m. gegužės 27 d. 400 Lt administracinėmis baudomis. Bendrovė įpareigota nedelsiant teršimą nutraukti. Vėliau atlikus teršalų matavimus normatyvų viršijimo nenustatyta. UAB „Danplastas“ kartą metuose atliekamas planinis patikrinimas ir du kartus metuose atliekama teršalų išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių valstybinė laboratorinė kontrolė. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus tyrimai aplinkos ore atliekami vieną du kartus metuose.

Įmonė neįsirengusi sanitarinės apsaugos zonų?

    Kauno visuomenės sveikatos centras pagal kompetenciją 2011 m. atliko sanitarinės apsaugos zonos operatyviąją kontrolę. Kontrolės metu nustatyta, kad UAB „Danplastas“ veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatas, įmonė veiklą vykdo neįsirengusi sanitarinės apsaugos zonos. Patikrinimo akte UAB „Danplastas" pateiktas nurodymas pašalinti nustatytą įstatymo pažeidimą iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Už kontrolės metu nustatytus įstatymo pažeidimus atsakingam asmeniui Centras surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. 2012 m. rugsėjo 19 d. grįžtamosios kontrolės metu nustatyta, kad pažeidimas nepašalintas dėl trunkamųjų procesų vykdant veiksmus, susijusius su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos parengimu. UAB „Danplastas“ nurodyta SAZ įteisinti iki 2013 m. rugsėjo 19 d.

Svarbiausia nenuleisti rankų

    Per kelerius metus atlikta begalės įvairiausių tyrimų, stebėjimų, matavimų, akivaizdu, kad tarša egzistuoja, nes gausu pasikartojančių sistemingų pažeidimų.

    Ringaudų bendruomenei pavyzdžiu galėtų būti kiaulių kompleksų kaimynystėje gyvenę  Kalvarijos savivaldybės gyventojai, kurie ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią danų įsteigto kiaulių ūkio savivalei.

 http://www.netylek.lt/problema/kiauliu_ukiu_kiaulystes_zmoniu_sveikatai

    Jusevičių ir aplinkinių kaimų gyventojai nuo 2005 metų, kai šiame kaime esantis kiaulių kompleksas atnaujino savo veiklą, gyveno pasibaisėtinose sąlygose. Gyventojai buvo priversti kęsti nuolatinį dvoką ir kvėpuoti užterštą orą, gerti vandenį iš užterštų šulinių. Į nuolatinius skundus jokia valdžios institucija nereagavo. Gyventojai, labai panašiai kaip ir Ringauduose, skundėsi, jog padaugėjo kvėpavimo ligų susirgimų, žmonėms ašaroja akys ir pan. Gyventojai savo teises buvo priversti ginti teismuose, piketuose.

    2011 metais Kalvarijos sav. Jusevičių kaimo bei kelių kitų kaimų bendruomenės gyventojai iškovojo tikrai nelengvą pergalę prieš jų krašte savivaliaujančią UAB „Saerimner“. Marijampolės teismas įpareigojo, kad beveik 100 tūkstančių kiaulių per metus Jusevičiuose užauginantis monstras per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos turi savo veiklą nutraukti.

    Taigi, tikrai kyla klausimas, ar Ringaudų gyventojų skundai, prastėjanti sveikata ir menkos baudos už sistemingą reikalavimų nevykdymą yra norma? Šioje istorijoje tikrai neverta nuleisti rankų.